+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN
 Site Haritası
               Anasayfa

               Hizmetlerimiz

                     Çek, Senet, Fatura Alacakları ve Tahsili

                     İşçi Hakları ve Kıdem Tazminatı

                     Boşanma Hukuku

                     Şirket Nasıl Kurulur

                     Miras Reddi ve Vasiyet

                     Tapu İptal Tescil

                     Ceza Davası

               Üye Listesi

               ANASAYFAM

               Hakkımızda

               Makaleler

                     İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

                         •  Haczedilemez Konut

                         •  E- Haciz

                         •  İcra Hukukunda İtirazın Kaldırılması Davası (İİK m.68-70)

                         •  Hacizde Usul Kuralları

                         •  Hacze Katılma (Hacze İştirak)

                         •  Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi

                         •  İcra Hukuku Nedir, Haciz Yolları Nelerdir

                         •  Fatura ve Faturaya Dayalı İcra Takibi

                         •  Kambiyo Senetleri (Çek, Bono, Poliçe)

                         •  Çek Nasıl Tahsil Edilir

                         •  Karşılıksız Çek Nedir ve Nasıl Tahsil Edilir

                         •  İhtiyati Haciz

                         •  Haciz ve Türleri

                         •  Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

                         •  İtirazın İptali Davası

                         •  İcra Hukukunda İtiraz Süreleri

                         •  İcra Hukukunda Süreler ve Hesaplanması

                         •  Mal Beyanında Bulunma

                         •  İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi (Taliki)

                         •  Çekte Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

                         •  Ciro Nedir

                         •  İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtiraz Nasıl Yapılır? İhtiyati Hacizden Kararı Üzerine Tazminat Davası Nedir?

                         •  İcra Takibinin Başlatılması

                         •  Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Kararlar

                     İş Hukuku Makaleleri

                         •  İşe İade Davası

                         •  İşçilik Alacakları

                         •  İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

                         •  Çalışma Koşullarında Değişiklik

                         •  İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshi

                         •  Geçersiz ve Haksız Fesih

                         •  İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih

                         •  İhbar Süreleri

                         •  Geçici İş İlişkisi

                         •  İşyerinde, Covid-19 Bulaşı İş Kazası Mıdır

                         •  Covid-19 Salgını Sonucu Ücretsiz İzin

                         •  İş Sözleşmesi Türleri

                         •  İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası

                         •  Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Davası

                         •  Ücret ve Ücretin Ödenmesi

                         •  Ücretin Ödenmemesi

                         •  Hizmet Tespit Davası

                         •  Asgari Ücret - Ücret Kesme Cezası - Hesap Pusulası

                         •  İş Sözleşmesinde Değişiklik

                         •  İşyerinin Devri

                         •  Geçici (Ödünç) İş İlişkisi

                         •  Kısa Çalışma - Kısa Çalışma Ödeneği

                         •  Mobing Nedir

                         •  Alt İşveren Nedir

                         •  İşçinin Sadakat Borcu

                         •  İş Sözleşmesinin Geçersizliği

                         •  İşçinin Rekabet Yasağı

                         •  İşverenin Eşit Davranma Borcu

                         •  Telafi Çalışması

                         •  Ara Dinlenmesi

                         •  Uzaktan Çalışma Nedir? Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri Nelerdir?

                         •  İş Hukukunda İbraname Nedir?

                     Ticaret ve Şirketler Hukuku Makaleleri

                         •  Motorlu Taşıt Vergisi

                         •  Barter Sistemi

                         •  Simsarlık Sözleşmesi

                         •  Ticaret Unvanı

                         •  Anonim Şirketin Sona Erme ve Tasfiye Nedir? Hüküm ve Sonuçları Nelerdir?

                         •  Ticari İşletmenin Devri Nasıl Olur? Tarafların Alacaklılara Karşı Sorumluluğu Nasıldır?

                     Aile ve Boşanma Hukuku Makaleleri

                         •  Nişan İlişkisi ve Nişanın Bozulması

                         •  Babalık Davası

                         •  Koruyucu Aile Kurumu

                         •  Yoksulluk Nafakası

                         •  Yardım Nafakası

                         •  Koronavirüs ve Boşanma

                         •  Anlaşmalı Boşanma Davası

                         •  Tedbir Nafakası

                         •  İştirak Nafakası

                         •  Boşanma Davası

                         •  Evlilik Sözleşmesi-Mal Rejimi Sözleşmesi

                         •  Nişanlanma, Nişanlanmanın Sona Ermesi

                         •  Nişanlanmanın Sona Ermesinin Sonuçları

                         •  Evden Uzaklaştırma Kararı

                         •  Aile Konutu Şerhi

                         •  Evliliğin İptali Sebepleri

                         •  Evliliğin İptali

                         •  Boşanma Sebepleri

                         •  Boşanma Davası Sonucunda Tazminat

                         •  Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

                         •  Mal Rejimi Sözleşmeleri

                         •  Gaiplik Nedir

                         •  Evlenme

                         •  Evlenmenin Şekil Şartları

                         •  Düğün Takılarının İadesi

                         •  Düğün Takıları Kime Aittir

                         •  Velayet Davası

                         •  Velayetin Değiştirilmesi / Kaldırılması

                         •  Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

                         •  Evlenen Kadının Kendi Soyadını Kullanması

                         •  Aile Konutu

                         •  Soybağının Reddi Davası

                         •  Yaş Düzeltme Davası

                         •  İsim - Soyisim Değişikliği

                         •  Ayrılık Davası

                         •  Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hükümsüzlük

                         •  Düğün Takılarının (Ziynet Eşyalarının) İadesi Davası

                         •  Yabancıların Türkiye'de Evlenmesi

                         •  Nafaka Artırım Davası

                         •  Kişiliğin Korunması

                         •  Evlat Edinme Şartları

                     Miras Hukuku Makaleleri

                         •  Çocuğun Mal Varlığının Korunması Davası

                         •  Mirasın Reddi Nedir, Miras Nasıl Reddedilir

                         •  Mirastan Feragat/Vazgeçme Nedir, Mirastan Nasıl Feragat Edilir

                         •  Miras Payının Devri

                         •  Mirasın Reddi

                         •  Tenkis Davası

                         •  Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

                         •  Eşin Mirasçılığı

                         •  Vasiyetname Çeşitleri

                         •  Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir, Nasıl Alınır

                         •  Mirasta Denkleştirme

                         •  Miras Sebebiyle İstihkak Davası

                         •  Vasiyetname ve Türleri

                         •  Mirasın Paylaşılması

                         •  Miras Sözleşmesi

                         •  Mirasta Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir? Ölüme Bağlı Tasarrufların Özellikleri?

                     Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

                         •  İnşaat Sözleşmeleri

                         •  Önalım Hakkı (Şufa Hakkı)

                         •  El Atmanın Önlenmesi Davası (Men-i Müdahale Davası)

                         •  Ecrimisil Davası

                         •  Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapu Tashihi)

                     Borçlar Hukuku Makaleleri

                         •  Kira Tespit Davası

                         •  Vekalet Sözleşmesi

                         •  Alacağın Temliki

                         •  Zamanaşımını Durduran ve Kesen Sebepler

                         •  İhtiyati Tedbir Kararı

                         •  Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

                         •  Sebepsiz Zenginleşme Davası

                         •  Kefalet Sözleşmesi

                         •  Aşırı Yararlanma (Gabin)

                     Sigorta Hukuku Makaleleri

                         •  Seyahat Sigortası

                         •  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

                         •  Malullük Sigortası ve Malullük Aylığı

                         •  Ölüm Aylığı

                         •  Nasıl Emekli Olunur? Emekliliğin Şartları Nelerdir? Emeklilikte Yaşa Takılma Nedir?

                     Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Makaleleri

                         •  Telif Hakkı

                         •  Tescilli Marka Hakkının Kullanılmaması

                         •  Faydalı Model Belgesi Nedir

                         •  Marka Hakkı Nedir / Marka Nasıl Tescil Edilir

                         •  Marka Başvurusunun Nispi Red Nedenleri ve İtirazı

                         •  Marka Başvurusunun Mutlak Red Nedenleri ve İtiraz

                         •  Markanın Hükümsüzlüğü

                         •  Marka Hakkına Tecavüz

                         •  Markanın İptali

                         •  Marka nedir? Fonksiyonları nelerdir?

                     İdare Hukuku Makaleleri

                         •  Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanması

                         •  İdare Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür

                     Ceza Hukuku Makaleleri

                         •  Covid-19 Tedbirlerine Uyulmamasının Cezası

                         •  Zimmet Suçu

                         •  Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

                         •  Rüşvet Suçu

                         •  Nüfuz Ticareti

                         •  İnternet Üzerinden İşlenen Hakaret Suçu

                         •  İnternetten Haber Kaldırma / Erişimin Engellenmesi

                         •  Yalan Tanıklık Suçu Nedir? Şartları Nelerdir?

                         •  Hakaret Suçu Ve Cezası (TCK 125, 126,127,128,129,130,131)

                         •  Tehdit Suçu ve Cezası (TCK 106)

                         •  Kasten Yaralama Suçu ve Cezası (TCK 86, 87,88)

                         •  Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu ve Cezası (TCK 108-110)

                         •  Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası  (TCK 116)

                         •  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK 134)

                         •  Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK 132)

                         •  Konut Dokunulmazlığı İhlal Suçu ve Cezası (TCK 116)

                         •  Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu ve Cezası (TCK 108-110)

                     Vatandaşlık Hukuku Makaleleri

                         •  Türk Vatandaşı Olma Şartları Nelerdir?

                         •  Türk Vatandaşlığından Çıkma

                     Hukuki Tanımlar Makaleleri

                         •  Islah Nedir? Şartları Nelerdir?

                         •  Malpraktis Nedir? Komplikasyondan farkı nelerdir?

                         •  Müşterek Sorumluluk Nedir? Müteselsil Sorumluluk Nedir?

               İletişim