• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İşyerinin Devri

İşyerinin Devri

“Malvarlığının veya İşyerinin Devralınması” başlıklı Türk Borçlar Kanunu’nun 202. maddesi gereğince bir malvarlığını veya işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için ticaret sicili gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilamla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur. Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte müteselsil borçlu olarak sorumlu kalır. Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru tarihinden; daha sonra muaccel olacak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden işlemeye başlar.


Türk Ticaret Kanunu madde 178 işyeri devrine özel düzenleme getirmiştir. İlgili hükme göre;  “Tam veya kısmi bölünmede, işçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği takdirde, devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçer. İşçi itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma süresinin sonunda sona erer; devralan ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür.  Eski işveren ile devralan, işçinin bölünmeden evvel muaccel olmuş alacakları ile hizmet sözleşmesinin normal olarak sona ereceği veya işçinin itirazı sebebiyle sona erdiği tarihe kadar geçen sürede muaccel olacak alacaklarından müteselsilen sorumludur. Aksi kararlaştırılmadıkça veya hâlin gereğinden anlaşılmadıkça, işveren hizmet sözleşmesinden doğan hakları üçüncü bir kişiye devredemez. İşçiler muaccel olan ve birinci fıkrada öngörüldüğü şekilde muaccel olacak alacaklarının teminat altına alınmasını isteyebilirler. Devreden şirketin bölünmeden önce şirket borçlarından dolayı sorumlu olan ortakları, hizmet sözleşmesinden doğan ve intikal gününe kadar muaccel olan borçlarla, hizmet sözleşmesi normal olarak sona ermiş olsaydı muaccel hâle gelecek olan veya işçinin itirazı sebebiyle hizmet sözleşmesinin sona erdiği ana kadar doğacak olan borçlardan müteselsilen sorumlu olmakta devam ederler.” denilmektedir.


İşyerinin Devredilmesi İşçileri Nasıl Etkiler?

Bu husus 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 6. Maddesinde açıklanmaktadır. Buna göre;

-İşyerinin devri halinde, devrin gerçekleştiği tarihteki mevcut iş sözleşmeleri aynen devam eder ve işyerini devralan kişiye/şirkete devrolmuş sayılır.

-Devir, devreden devralan veya çalışan açısından haklı fesih sebebi olamaz. İşçinin hizmet süresiyle alakalı olan hakları ve işlemleri için, devreden işverenin yanında işe başladığı tarih esas alınır.


-İşyerinin devri, söz konusu işlemlerde işe başlama tarihini etkilemez. Devir öncesinde doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçların olması halinde, devreden ile devralan müteselsilen sorumludur. Ancak devredenin sorumluluğu devirden itibaren 2 yıl ile sınırlıdır.

-Kıdem tazminatı açısından ise, işyerini devreden ve devralan işveren kendi dönemlerine oranla sorumlu olacaklardır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.