• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Geçici (Ödünç) İş İlişkisi

Geçici (Ödünç) İş İlişkisi

Geçici iş ilişkisini düzenleyen İş Kanunu’nun 7. Maddesine göre; işveren, devir sırasında işçinin rızasını almak suretiyle bir işçiyi, holding bünyesi içerisinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bununla birlikte 2016 yılında 6715 Sayılı Kanunla İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle özel istihdam büroları ile geçişi iş ilişkisinin kurulması imkanı getirilmiştir.


Özel İstihdam Bürosu Aracılığı İle Kurulan Geçici İş İlişkisinin Şartları

Özel istihdam büroları aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisinde işveren, özel istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak kurulur.

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile;

a-İş Kanunu’nun 13/5. Maddesi ile74. Maddesinde belirtilen hallerde, işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde,

b-Mevsimlik tarım işlerinde,

c-Ev hizmetlerinde,

d-İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,

e-İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde,


f-İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde,

g-Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halinde kurulabilir.

Geçici iş ilişkisi isminden de anlaşılacağı üzere geçici olmalıdır. Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması halinde geçici işçi sağlama sözleşmesi “a” bendinde sayılan hallerin devamı süresince, “b” ve “c” bentlerinde sayılan hallerde süre sınırı olmaksızın, diğer bentlerde sayılan hallerde ise en fazla dört ay süreyle kurulabilir. Dört ay için yapılan bu sözleşme “g” bendi hariç toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir.

Geçici İş İlişkisine Dair Yasaklar

Geçici işçi çalıştıran işveren, aynı iş için altı ay geçmeden özel istihdam bürosu aracılığıyla yeni bir geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıramayacağı gibi geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini, fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz. İş Kanunu kapsamında toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde hem özel istihdam bürosu aracılığıyla hem de holding bünyesi içinde ya da grup içi şirketler arasında kurulan geçici iş ilişkisi ile iş işçi çalıştırılamaz. Grev ve Lokavtın uygulanması esnasında da geçici iş ilişkisi ile işçi çalıştırılamaz. Ancak, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 65 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçiler bunun dışında tutulmuştur.


Geçici İş İlişkisi Kapsamında Çalıştırılabilecek İşçi Sayısı

Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi, 30 uncu maddenin uygulanmasında (engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu) özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına dahil edilmemektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.