• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Kısa Çalışma - Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma - Kısa Çalışma Ödeneği

 

Kısa çalışma; üç ayı geçmemek üzere 4447 Sayılı Kanunda sayılan gerekçelerle işyerinde çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması olarak tanımlanabilir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. maddesinde hangi durumlarda işverenlerce kısa çalışma yaptırılabileceği belirtilmiş olup kanun bu durumları sınırlı olarak sıralamıştır. Bu nedenle kanunda sınırlı olarak sayılan hallerin dışında kısa çalışma yaptırılması mümkün değildir. Buna göre; kısa çalışma ancak genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle yapılabilmektedir.

 


 

Dolayısıyla koronavirüs sebebiyle işverenin işyerinde faaliyeti durdurması ve gerekli şartların sağlanması halinde işçiler çalışmadıkları dönem için İş-Kur’dan kısa çalışma ödeneği alabileceklerdir.

 

Kısa Çalışma Ödeneği

Kanunda, kısa çalışma yaptırılan işçilere ücretin yerine geçmek üzere bir ödemede bulunulması öngörülmüştür. Ancak, bunun için ayrı bir sigorta kolu oluşturmak ya da fon kurmak yerine bu ödemenin işsizlik sigorta fonundan ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik gereği, şartlara uygun bir biçimde gerçekleşen bir kısa çalışma durumunda bu uygulamaya tabi işçilere Türkiye İş Kurumu tarafından “kısa çalışma ödeneği” ödenecektir. Dolayısıyla, işçilere kısa çalışma ödeneğinin ödenebilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir:

 


 

-İşverenin kısa çalışma talebinin kurumca uygun bulunması

-İşçinin çalışma süreleri ve prim ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine kazanmış olmalı

-İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması                

Yönetmeliğin 7/2. maddesinde “Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.”  7/4. maddesinde ise “Kısa çalışma ödeneği, ekonomik gelişmelerin işyerinin faaliyetleri üzerine etkileri doğrultusunda uygunluk tespitinde belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden verilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Yani; kısa çalışma ödeneği, üç ayı ve uygunluk tespitinden belirtilen süreyi aşmamak üzere fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi kadar verilir. Ancak zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24. maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlayacaktır. Nihayetinde yasal düzenlemeler gereği bu bir haftalık süreçte işçi yarım ücrete hak kazanmakta olup kanun koyucu mükerrer bir ödemeye sebebiyet vermemek amacıyla kısa çalışma ödeneğinin bu bir haftalık sürenin hitamından sonra yapılmasını öngörmüştür.

 


 

Yönetmeliğin 8.maddesinde; ‘Kısa çalışma ödeneğinin durdurulması’ madde başlığı altında “Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve Kurum müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen işçi sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulur.” düzenlemesine yer vermek suretiyle kısa çalışma ödeneğinin durdurulması gereken halleri sınırlı olarak saymıştır.

 

Yönetmeliğin 9. Maddesinde; ‘Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi” madde başlığı altında “Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâhaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.” düzenlemesine yer vermek suretiyle kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi gereken halleri sınırlı olarak saymıştır.

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.