+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

İdare Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür

İdare Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür


2577 sayılı Kanun doğrultusunda idari davalara bakmakla görevli olan mahkemeler üç tanedir. Bunlar sırasıyla:

-İdare Mahkemesi,
-Vergi Mahkemesi,
-Bölge İdare Mahkemesi,
-Danıştay, şeklinde düzenlenmiştir.

İdare Mahkemesi genel görevli Mahkeme olmakla birlikte, uyuşmazlığın niteliğine göre Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay' da görevli Mahkeme olabilmektedir. Kanunda açıkça yetki verilmedikçe sayılan diğer mahkemelerin idari dava bakma görevi yoktur. Ancak kanunda açıkça belirtildiği hallerde Vergi Mahkemesi ve Danıştay da ilk derece mahkemesi olarak görev yapabilmektedir.


İdare Mahkemesinin Yargılama Usulü Nasıldır?

2577 Sayılı Kanun doğrultusunda idare mahkemesi; yazılı olarak, evrak üzerinden inceleme yapmaktadır. Bununla birlikte İdare Mahkemesi yargılama esnasında gerek gördüğü her türlü belge veya bilgiyi kendiliğinden, tarafların talebi olmaksızın, ilgili kişi ve kurumlardan yahut taraflardan isteyebilir. İdare mahkemesinde yargılama yazılı ve evrak üzerinden yapılmaktadır. Bu bağlamda tanık dinleme veya ifade alınması gibi sözlü yargılama usulüne ilişkin yöntemler uygulanmaz.

2577 sayılı Kanun doğrultusunda İdare Mahkemesinde; kural olarak yazılı yargılama yapılmaktadır. Ancak ilgili Kanun doğrultusunda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde istisnai olarak düzenlenmiş bazı durumlarda 'İvedi Yargılama Usulü' uygulanmaktadır. Lakin 'İvedi Yargılama Usulü' sadece sınırlı sayıda sayılmış olmakla birlikte Kanunda yazılı haller dışında uygulanması mümkün değildir. Bu bağlamda;


İvedi Yargılama Usulü Uygulanmasını Gerektiren Davalar Şunlardır:

-İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri hakkında açılan idari davalar,
-Acele kamulaştırma işlemleri hakkında açılan idari davalar,
-Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları aleyhine açılan idari davalar,
-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemlerine karşı açılan idari davalar,
-2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki, değerlendirmesi sonucu alınan kararlara karşı açılan idari davalar,
-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Cumhurbaşkanı kararları aleyhine açılan idari davalar, şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen haller ivedi yargılama usulüne ilişkin istisnaen düzenlenmiştir. Bu bağlamda İvedi Yargılama Usulüne ilişkin yargılama ile yargılama özellikleri de farklılık göstermektedir. Ve neticesinde mevcut olay bakımından İvedi Yargılama Usulüne tabii olup olmadığının tespiti önem arz etmektedir. Lakin aksi halde kişinin hak kaybına uğraması muhtemeldir.


İdare Mahkemesinin Bakmakla Görevli olduğu Davalar Nelerdir?

2577 sayılı Kanun ile birlikte İdare Mahkemesinin bakmakla görevli olduğu davalar tek tek sayılmıştır. Ve bu doğrultuda İdare Mahkemesi dört halde görevli olarak kabul edilmiştir;

1-İptal Davaları: Bir idari işlemin hukuka aykırı olması nedeniyle iptal edilmesini talep eden dava türüdür.
2-Tam Yargı Davaları: Yapılan idari işlem yahut eylemden zarar gören kişilerin İdari Yargı çerçevesinde idare aleyhine açtıkları tazminat davalarıdır.
3-Diğer kanunların açıkça İdare Mahkemesini görevlendirdiği hallerde İdare Mahkemesi görevlidir.
4-Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma veya sözleşmeleri hariç olmak üzere kamu hizmeti görmek amacı ile yapılan İdari Sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklardan doğan davalarda İdare Mahkemesi görevlidir.


Ancak önemle belirtmek gerekir ki; İdarenin taraf olduğu İdari Sözleşmelerin yanı sıra taraf olduğu Özel Hukuk Sözleşmeleri de vardır. Lakin uyuşmazlık, sözleşme taraflarca imzalanmadan öncesine dayanıyorsa idari yargıda; uyuşmazlık sözleşmenin taraflarca imzalandıktan sonra meydana geldiyse adli yargıda çözümlenmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.