• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Ciro Nedir

Ciro Nedir

Ciro; emre yazılı kıymetli evraktan doğan hakların bir başka kişiye devretmesi için hamilin yazıp imzaladığı bir beyandır. Her poliçe açıkça emre yazılı olmasa da ciro ve zilyetliğin geçirilmesi yoluyla devredilebilir.

Cironun Özellikleri

1-Ciro, senetteki hakkı geçirmeyi sağlayan işlemdir.

2-Ciro yapan kişiye, ciranta denilir.

3-Kısmi ciro batıldır.

4-Ciro kayıtsız şartsız yapılmalıdır. Kayıt ve şart varsa, ciro geçerli fakat yazılan kayıt şart yazılmamış sayılır.

5-Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir.

6-Cironun poliçe veya poliçeye bağlı olan ve “alonj” denilen bir kağıt üzerine yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir.

7-Cirolar türleri bakımından; temlik, tahsil ve rehin cirosu olarak üçe ayrılır.

8-Cirolar şekli bakımdan; tam, beyaz, geriye, gecikmiş ciro olarak sınıflandırılır.


CİRO TÜRLERİ

A)Temlik Cirosu: Bu ciro ile poliçeden doğan tüm haklar ciro edilene geçer. Ciroyla birlikte senedin zilyetliği devredilir. Bu ciroda, senedin mülkiyeti ciro yapılan kişiye geçer. Senedi temlik cirosuyla alan kişi malik olacağı için ister temlik, ister tahsil ve isterse rehin cirosuyla devreder. Temlik cirosunun temlik, teşhis ve teminat olmak üzere üç tane fonksiyonu vardır.

B)Tahsil Cirosu: Poliçe bedelinin bir başka kimse tarafından tahsilini sağlamak gayesiyle yapılan cirodur. Buradaki ciro; “bedeli tahsil içindir”, “bedeli kabz içindir”, “vekaleten” gibi vekaleti belirten bir kayıt taşımalıdır. Tahsil cirosunun tek fonksiyonu teşhis fonksiyonudur. Tahsil cirosu ile senedi devralmış olan kişi, bunu ancak tahsil cirosu ile devredebilir.

C)Rehin Cirosu: Poliçeden doğan hak, cirantanın bir borcuna teminat teşkil etmek üzere bir başkasına devredilir. Bu ciro; “bedeli rehin içindir”, “bedeli teminat içindir” gibi ayni teminatı belirten bir kayıt içermelidir. Poliçeyi rehin cirosu ile devralan kimse senedi ancak tahsil cirosuyla devredebilir. Rehin cirosunun da sadece teşhis fonksiyonu vardır. Çekler, ödeme aracı olduğu için onlarda açık rehin cirosu yapılamaz.


CİRO ŞEKİLLERİ

1-Tam Ciro: Kime ciro yapıldığı bellidir. Örneğin Ceren Cingöz’e ödeyiniz. İmza Leman Lam gibi… Burada Ceren’e ciro yapıldığı bellidir.

2-Beyaz Ciro: Kime ciro yapıldığı belli değildir.

3-Gecikmiş Ciro: Vadeden sonra yapılan ciro, vadenin geçmesinden önce yapılan cironun sonuçlarını doğurur. Fakat ödememe protestosu çekildikten ya da çekilebilecek 2 iş günü geçtikten sonra bir ciro yapılırsa gecikmiş ciro oluşur. Gecikmiş ciro, alacağın temliki hükmündedir. Taraflar arasında şahsi defilerin her halükarda üçüncü kişiye ileri sürülmesi söz konusu olur. Bu ciro, tam veya beyaz ciro şeklinde de yapılabilir.

4-Geriye Ciro: Senet ilgililerinden tekrar birine ciro yapılmasıdır. Borçlar hukukunda, alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesi borcu sona erdirir. Fakat kambiyo senetlerinde böyle bir durum söz konusu olmaz. Borç sona ermez. Çünkü senedin tedavül imkanı vardır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.