+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Miras Sözleşmesi

Miras Sözleşmesi

Miras sözleşmesi, miras bırakan ile karşı taraf arasında yapılan iki taraflı bir hukuki işlemdir. Yapılması kişiye sıkı sıkıya bağlıdır. Mirasbırakanın miras sözleşmesi yapabilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması yeterli olmayıp, aynı zamanda ergin olması ve kısıtlı bulunmaması da şarttır. Yani, kural olarak tam ehliyetli olması gerekir. Karşı taraf açısından ise genel ehliyet kuralları geçerlidir.  

Miras sözleşmesi iki şahidin katılması ile resmi senetle kurulur. (TMK M.545) İki taraf da sözleşme yapılırken hazır bulunmalıdır. Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf açısından temsil mümkündür. Miras sözleşmesi şekle aykırı olarak kurulmuşsa taraflar, bunu her zaman ileri sürebilir. Bu durumda sözleşme taraflar arasında hüküm ifade etmez. Miras sözleşmesi olumlu miras sözleşmesi ve olumsuz miras sözleşmesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

miras sözleşmesi

A)Olumlu Miras Sözleşmesi

Türk Medeni Kanunu m.527 uyarınca; “Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir.

Mirasbırakan, malvarlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir; ancak, miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilebilir.” Şeklinde açıklanmak suretiyle hüküm altına alınmıştır.

B)Mirastan Feragat Sözleşmesi (Olumsuz Miras Sözleşmeleri)

“TMK Madde 528 - Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.”

“TMK Madde 529 - Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine hükümden düşer.”

miras sözleşmesi

Mirasbırakan, mirastan feragat eden mirasçıya, sağlığında terekenin tasarruf edilebilir kısmını aşan edimlerde bulunmuşsa; diğer mirasçılar bunun tenkisini isteyebilirler. Bu durumda mirastan feragat edenin sadece saklı payını aşan miktar tenkise tabi olur. Mirastan feragat eden, tenkis sebebiyle terekeye bir malı veya diğer bir değeri geri vermekle yükümlü olursa; dilerse tenkise tâbi değeri geri verir, dilerse almış olduklarının tamamını terekeye geri vererek mirastan feragat etmemiş gibi paylaşmaya katılır. Mirasın açılması anında tereke, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde mirasbırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar.

Miras sözleşmesi;

1-Tarafların karşılıklı anlaşması (MK m.546/1)

2- Mirasbırakanın sözleşmeyi tek taraflı ortadan kaldırması (MK m.546/2)

3- Sözleşmeden dönme (TMK m.547)

4-Mirasçının mirasbırakandan daha önce ölmesi (TMK m.548)

5-Evliliğin butlan veya boşanma ile son bulması halinde miras sözleşmesinin devam edeceğine ilişkin bir düzenlemenin öngörülmemesi, hallerinde sona erdirilebilir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.