+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Anonim Şirketin Sona Erme ve Tasfiye Nedir? Hüküm ve Sonuçları Nelerdir?

Anonim Şirketin Sona Erme ve Tasfiye Nedir? Hüküm ve Sonuçları Nelerdir?

Anonim şirketin sona erme sebepleri 6102 Sayılı Kanunun 529. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;
“Anonim şirket;
a) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle
gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,
b) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkansız hâle gelmesiyle,
c) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,
d) 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygun olarak alınan genel kurul
kararıyla,
e) İflasına karar verilmesiyle,
f) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer.”

6102 Sayılı Kanunun 530 ve 531. Maddelerinde de anonim şirketin sona erme halleri düzenlenmiştir. Buna göre; “Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.”
Eski kanun döneminde tek kişilik anonim şirket kurulması durumunda pay sahiplerinin sayısının beşten aşağı düşmesi durumunun fesih nedeni olup olmayacağı tartışmalıyken yeni düzenleme ile bu tartışma tek kişili anonim şirketin fesih nedeni sayılamayacağı yönünde sonuçlandı.

Anonim Şirketin Sona Erme ve Tasfiye Nedir? Hüküm ve Sonuçları Nelerdir?

6102 Sayılı Kanunun 531. Maddesinde kanunda yer almayan sebepler neticesinde fesih durumu düzenlenmiştir. Buna göre; “Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.” Kanunun metninden de anlaşılacağı üzere burada bir “azınlık hakkı” öngörülmüştür

Ayrıca şayet anonim şirketin sona ermesi iflastan yahut mahkeme kararından başka bir nedenden kaynaklanıyorsa bu, şirketin yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Sona eren şirket tasfiye sürecine girer. Tasfiye sürecinde de şirket organlarının yetkileri, tasfiyeyle amacıyla sınırlı olmak üzere, devam eder.

Anonim Şirketin Sona Erme ve Tasfiye Nedir? Hüküm ve Sonuçları Nelerdir?

Anonim Şirketin Tasfiyesi Nedir? Nasıl Olur?
6102 Sayılı Kanunun 536 vd. maddelerde tasfiyeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Sözleşme yahut genel kurul kararıyla tasfiyeye ilişkin tasfiye memuru atanmadıkça tasfiye yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tasfiye memuru pay sahiplerinden yahut üçücü kişilerden seçilebilir. Şayet tasfiyeye mahkeme karar verdiyse tasfiye memuru da mahkeme tarafından atanır. Her halükarda tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye olması gerekir. Eğer tasfiye memuru bu şartlara uygun değilse mahkemenin, pay sahiplerinin, alacaklıların veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemiyle bu şartlara uygun biri tasfiye memuru olarak atanır.
Tasfiye memurları genel kurul tarafından denetlenebilir ve görevden alınabilir.

Tasfiye memurlarının yetkileri devredilemez niteliktedir ancak belirli işlerin yapılması için başka bir tasfiye memuruna veya üçüncü kişiye devredilebilir. Tasfiye memurunun üçüncü kişilerle yaptığı işlemler şirketi bağlar. Ancak, üçüncü kişinin yapılan işlemin tasfiye nedeniyle olduğunu bilmesi yahut bilmemesinin olanaksız olduğu durumlar istisnadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.