+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

El Atmanın Önlenmesi Davası (Men-i Müdahale Davası)

El Atmanın Önlenmesi Davası (Men-i Müdahale Davası)

Bir malın mülkiyetine sahip olan kimse hukuk düzeni sınırları içerisinde kalarak o mal üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarruf etme haklarına sahiptir. Türk Medeni Kanunu m.683/2 uyarınca; “Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.” şeklinde ifade edilmektedir. Burada belirtilen el atmanın önlenmesi davası doğrudan doğruya kişinin mülkiyet hakkına ait yetkisini korumak üzerinedir. Bu dava; malikin mülkiyet hakkına yönelik olan ve devam eden saldırının önlenmesini birtakım şartların oluşması durumunda sağlar. Buna göre el atmanın önlenmesi davasının şartları şöyledir:

El Atmanın Önlenmesi Davası (Men-i Müdahale Davası)

 • Davacı söz konusu olan malın mülkiyet hakkına ve bu hakkı kullanma yetkisine sahip olmalıdır. Dolaysıyla el atmanın önlenmesi davası ancak malik ya da malikin mirasçıları tarafından açılabilen bir davadır. Paylı mülkiyet durumunun söz konusu olması halinde; üçüncü kişinin saldırısına diğer paydaşlar rıza gösterseler de, rızası bulunmayan paydaş el atmanın önlenmesini talep edebilir.

 

 • Mal üzerindeki saldırı haksız olmalıdır.  Malik el atmaya katlanma yükümlülüğü altında ise, el atmanın önlenmesini isteyemez. Katlanma yükümlülüğü bir ayni haktan, kişisel haktan, komşuluk hukukundan ya da kamu hukukundan kaynaklanabilir. Örnek vermek gerekirse: Taşınmazın maliki eğer söz konusu taşınmazı geçerli bir sözleşme ile kiraya vermiş ise daha sonra, söz konusu kiracının taşınmazına haksız olarak el attığını ileri süremez. Taşınmazını kiraya veren malikin, kiracının yaptığı el atmaya katlanma yükümlülüğü vardır. 

 

 • Mal üzerinde devam eden bir saldırı bulunmalıdır. El atmanın önlenmesi davasında malik, el atmada bulunandan devam eden saldırıya son verilmesini ister. Bu saldırının ne şekilde gerçekleştiğinin bir önemi yoktur. Fiili bir müdahale şeklinde olabileceği gibi davalının iradesiyle malikin mülkiyetindeki yetkilerini kısıtlayan bir hal yaratması şeklinde de olabilmektedir.

 

 • Saldırıda bulunan kişinin kusurlu olmasına gerek yoktur. Kişi yaptığı müdahaleyi bir haksızlık yapma iradesiyle gerçekleştirmese de saldırı haksızsa gerekli şart oluşmuştur.

 

El atmanın önlenmesi davası açılmasında süre hususu ile ilgili olarak davacının mülkiyet hakkına dayanılarak  bu davayı açmak için herhangi bir süreye uyulması gerekmez. Haksız olan el atma devam ettiği sürece bu dava açılabilir. Davacının zilyetliğine dayanılarak bu dava açılacak ise malı elinde bulunduran hak sahibi kişinin eylem ve faili öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her halde fiilin üzerinden 1 yıl geçmeden davanın açılması gerekir.

El Atmanın Önlenmesi Davası (Men-i Müdahale Davası)

El atmanın önlenmesi davasında görevli mahkeme, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakan Asliye Hukuk Mahkemesidir. Kural olarak bu davada genel yetki kuralları uygulanır. Genel yetkili mahkeme ise davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Ancak eğer dava konusu bir taşınmaz ise yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir, bu bir kesin yetki kuralıdır ve davanın başka bir mahkemede açılamayacağı anlamına gelir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.