+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası (TCK 86, 87,88)

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası (TCK 86, 87, 88)

Kasten yaralama suçu TCK’nın 86/1 maddesinde, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Hemen hemen hayatımızın her anında karşılaşabileceğimiz bir suç türü olan kasten yaralama suçu, en çok işlenen suçların başında gelmektedir. Günlük hayatımızda işe giderken, trafikte ya da sokakta yürürken dahi bu suçun tarafı olabiliriz. Bu suçu işleyen kişi şüpheli, bu suça maruz kalan kişi de mağdur olarak ifade edilmektedir.

TANIMI:

Kasten yaralama suçunun tanımı TCK’ 86/1‘de düzenlenmiştir.

TCK 86 (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi denilmek suretiyle bu suçun tanımı yapılmıştır.

TCK’nın 86 v.d maddelerinde düzenlenen yaralama suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Bu suç sonucunda mağdurun vücudunda acı veren bir durum olmalı, mağdurun sağlığı ya da algılama yeteneği bozulmalıdır. Mağdura tokat atmak,  yumruk vurmak, tekme atmak,  mağduru bıçakla yaralamak gibi eylemle günlük hayatımızda kasten yaralama suçu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kasten yaralama suçu, basit kasten yaralama ve nitelikli kasten yaralama olarak işlenmektedir. Bu ayrım kasten yaralama sonucunda mağdurun vücudunda meydana gelen değişikliğin niteliğine göre yapılmaktadır.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

BASİT KASTEN YARALAMA:

T.C.K’nın 86/1 ve 86/2 maddesinde düzenlenmiştir Suçun temel hali T.C.K’nın 86/1 maddesinde düzenlenmiş olup, bu suçun soruşturulması ya da kovuşturulması şikayete tabi değildir.

T.C.K’nın 86/2 maddesinde düzenlen kasten yaralama suçu mağdurun vücudu üzerinde etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde ise basit kasten yaralama suçu meydana gelmektedir. Mağdur tedavi için hastaneye gittiğinde ayakta basit bir tedavi görmüşse burada T.C.K’nın 86/2 maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu oluşur. Bu suç nedeniyle kişi hakkında iddianame düzenlenmesi ya da kamu davası açılması mağdurun şikayetine tabidir.

T.C.K’nın 86/3 maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu işlenirken sanığın ya da mağdurun durumu cezada artırım sebebi olarak sayılmıştır.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,(5)

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır denilmektedir. Bu madde uyarınca sanık ile mağdur arasında akrabalık bağının olması, mağdurun zayıflığı, sanığın üstün bir kamu görevinde olması, sanığın silah sayılan bir cisimden yararlanması ve canavarca hisle hareket etmesi cezada artırım sebebi olarak görülmüştür.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

NİTELİKLİ KASTEN YARALAMA SUÇU:

Kasten yaralama sonucunda mağdurun vücut bütünlüğünde ağır hasar meydana gelmişse burada nitelikli kasten yaralama suçu oluşmaktadır. Mağdurun vücudunda meydana gelen zarar daha uzun ve zor bir tedaviyle ortadan kalkacak ya da hiç kalkmayacak olursa, suçu işleyen kişi daha ağır cezayla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumda suçun takibi şikayete tabi değildir.

Madde 87- (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2)Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK’nın 87. maddesine göre mağdurun vücudunda meydana gelen zararın fazlalığı nedeniyle kasten yaralama suçunu işleyen kişi daha ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır.

Buraya kadar yaptığımız açıklamalar suçu işleyen kişinin aktif fiilleri sonucunda meydana gelen kasten yaralama suçuna ilişkindir. TCK kasten yaralama suçunu ihmali davranışla işlenebileceğini de hükme bağlamıştır. TCK’nın 88. Maddesinde kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi hali düzenlenmiştir.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

KASTEN YARALAMANIN İHMAL SURETİYLE İŞLENMESİ:

Madde 88- (1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur, denilmektedir. Bu madde hükmüne göre kişinin meydana gelen suçtan sorumlu olması için şu hususların olması gerekmektedir.

Failin belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanundan kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, sözleşme nedeniyle icrai bir davranışta bulunma yükümlülüğünün bulunması ve daha önce icra ettiği davranışının zararlı neticelerini gidermemesi  durumlarının olması gerekmektedir.

UZLAŞMA:

Cezayı gerektiren eylem  T.C.K’nın 86/1,2 ile 88.  maddelerinde düzenlenen bir suç ise uzlaşma hükümlerine tabidir. Taraflar uzlaşma sağlarsa yargılamaya devam edilmez.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

KASTEN YARALAMA SUÇUNUN YARGILAMA SÜRECİ:

Kasten yaralama suçu sonucunda hakim, suçun işlendiğine kanaat getirirse T.C.K’nın 86 , 87 ve 88. Maddeleri uyarınca suç işleyen kişiye ceza vermekte, şartları varsa suç işleyenin cezasında indirim yapabileceği gibi artırım da yapabilmektedir. Hakim sonuç cezanın durumuna göre suç işleyen kişinin cezasını erteleyebilir, adli para cezasına çevirebilir ya da mahkumiyet de verebilir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.