• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
 • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih

İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih

4857 sayılı Kanun ile iş akdinin haklı neden oluştuğu hallerde iş akdini bildirimsiz veye süresini beklemeksizin derhal fesih imkanı tanımıştır. Bu bağlamda işveren ile işçi açısından ayrım yapılarak; ikisi içinde derhal fesih imkanı sağlayan haklı nedenler açıkça düzenlenmiştir. Bu bağlamda ilgili Kanunda açıkça düzenlenmiş olan hallerin varlığı halinde işçi gibi işveren de iş akdini derhal feshedebilir. Lakin burada önemli olan 4857 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan haklı nedenin oluşup oluşmadığının tespit edilmesi ve akabinde süresi içinde iş akdinin feshedilmesidir.


4857 sayılı Kanuna göre; işverenin iş akdini haklı nedenle feshi imkanı veren haller dört başlık altında ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre işverene iş akdini haklı nedenle fesih imkanı veren haller:

 • Sağlık sebepleri:
  a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi
  b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
  (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.
  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
  a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
  b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
  c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
  d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. (1)
  e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
  f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
  g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
  h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
  ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
 • III- Zorlayıcı sebepler: İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
  IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması. İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. Şeklinde düzenlenmiştir.


Yukarıda anılan hallerden biri veya birkaçı oluştuğu hallerde işverene iş akdini derhal feshetme olanağı tanıyan haklı neden oluşmuş olacaktır. Bu bağlamda işveren iş akdini derhal feshedebilecektir. Lakin ayrıca işveren haklı neden oluştuktan sonra, 4857 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan süreler içinde iş akdini feshetmelidir. Aksi halde haklı nedene dayalı geçerli bir fesihten söz etmek mümkün değildir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.