• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi

İlamsız icra kural olarak para ve teminat alacakları için öngörülmüştür.  Ancak İİK, para ve teminat alacakları dışında, kiraya verene belirli şartlarla kiralanan taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliyesini talep etme hakkı da tanımıştır.

Kira sözleşmesini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu’nda, kiralanan taşınmazların tahliyesine ilişkin farklı sebeplere yer verilmiştir. Bu sebeplere dayanarak sulh hukuk mahkemesinde dava açılması yoluyla tahliye kararı alınması ve bu kararın ilamlı icra yolunda icrasıyla tahliye sonucunun sağlanması mümkündür. Bu imkanın yanında, İİK m. 269 vd. hükümlerine göre, kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesi sebeplerine dayanarak, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesini talep etmek de mümkündür.


Öncelikle belirtmek gereken husus; kiralayanın ilamsız icra takibi ile taşınmazın tahliyesini isteyebilmesi için yazılı kira sözleşmesine gerek yoktur.

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra takibi ile tahliyesindeki süreçte; takip, bir takip talebiyle başlar, borçluya ödeme emri gönderilir, ödeme emrine itiraz edilip edilmediğine göre takip kesinleştikten sonra kira borcu için haciz, satış ve paranın ödenmesi aşamasına geçilir. Ancak bu takip yolunda genel haciz yoluyla takipten farklı olarak takibin kesinleşmesinden sonra, para alacağının tahsili amacıyla yürütülen hacze paralel olarak ayrıca tahliye prosedürü de işletilir. Yani takip kesinleştikten sonra bir yandan para alacığına yönelik, bir yandan da tahliyeye yönelik icra işlemleri yapılır. Kiraya veren takip talebinde hem ödenmemiş kira bedellerinin ödenmesini hem de taşınmazın tahliyesini talep etmelidir.


İcra dairesi bir ödeme emri düzenleyerek, borçlu kiracıya gönderir. Borçlunun, borcun bir kısmına veya tamamına ya da alacaklının takibine karşı bir itirazı varsa; ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde sebepleri ile birlikte icra dairesine itiraz edebileceği, TBK md.315/2 uyarınca 30 gün içinde ödeme yapılması gerektiği belirtilir.

İcra takibi içerisinde sürelerde farklılık yaşanabilmektedir. İcra takibinde gönderilen ödeme emirlerinde sözleşmeler 6 aydan kısa bir süreliğine kurulmuş ise itiraz süresi 3 ( üç ) gündür. Eğer kira sözleşmesi 6 aydan fazla olan sözleşmeler de ise genel ilamsız takip itiraz süresi olan 7 ( yedi ) gündür. Süresi içinde itiraz edilmez ve ödeme yapılmaz ise icra takibi kesinleşir.

İtiraz süresinde yapılırsa; bu takip durur. Kiralayanın takibe devam edebilmesi için 6 ay içerisinde icra mahkemesine başvurarak, itirazın kaldırılmasını ve tahliye kararının verilmesini istemesi gerekmektedir. Bu süreyi kaçıran kiralayan, bir daha aynı kira alacağından dolayı ilamsız tahliye takibinde bulunamayacaktır. Kiralayanın ilamsız tahliye takibi yapabilmesi için yazılı bir kira sözleşmesi şart değildir. Kendisine ödeme emri gelen kiracı, süresi içerisinde kira akdine açık ve kesin olarak itiraz etmezse; kira akdini kabul etmiş sayılacaktır. Tam aksi halde de takibin devamı için kiralayan kira akdini mahkemede ispat etmekle yükümlü olacaktır. Bu durumda görevli mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

Ödeme süresi içerisinde kira borcu ve ferilerinin ödenmiş olması halinde ise icra takibi son bulur ve kiracının tahliyesi talep edilemez.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.