• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Kambiyo Senetleri (Çek, Bono, Poliçe)

Kambiyo Senetleri (Çek, Bono, Poliçe)

Türk Ticaret Kanunu’na göre kambiyo senetleri; POLİÇE, ÇEK ve BONO’dur. Bu kambiyo senetleri düzenlenirken birtakım şekil şartlarına uyulması zorunludur. Zira;  kambiyo senetlerinin şekil şartlarından herhangi birisinin bulunmaması halinde söz konusu evrak “çek, bono, poliçe” vasfını taşımayacaktır. Ve dolayısıyla da kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra takibi yapılamayacaktır.


Poliçe

Poliçe genellikle üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Alacaklının borçlusundan olan alacağını, kendisinin borçlu bulunduğu üçüncü bir şahsa devretme temeline dayanır. Poliçedeki taraflar; poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren kişi (keşideci), poliçeyi ödeyecek olan kişi (muhatap), poliçede belirtilen miktarı tahsil edecek kişi (lehdar) olmaktadır.

 Poliçenin Şekil Şartları:

-Senet metninde “Poliçe” kelimesinin bulunması gerekmektedir

-Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız havaleyi içermelidir.
-Ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) ad ve soyadının belirtilmesi gerekmektedir.
-Poliçede yazılı bedelin ödemesinin nerede yapılacağının belirtilmesi gerekmektedir.
-Poliçenin keşide edildiği tarih ve yerin belirtilmesi gerekmektedir.
-Poliçede yazılı bedel kime ödenecek ise (lehtar) adı ve soyadının belirtilmesi gerekmektedir.
-Poliçeyi keşide eden kişinin imzasını ihtiva etmesi gerekmektedir.


Poliçe Örneği:

Vade                                Vade Tarihi                             Türk Lirası                      No.

Kabulümdür                                                Düzenlenme Tarihi :        ...../...../200...              
.............................                                       Düzenlenme Yeri   :       ..........................

      İş bu poliçe karşılığında sayın......................................................."a veya emrühavalesine yukarıda yazılı yalnız.............................TL..................kuruş ödeyiniz.

Ödeme Yeri       :...................                                                              ....../...../........
...................................................                                                              İmza

Keşideci           :......................
.....................................................

 

ÇEK

Çek bir bankaya hitaben yazılmış ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan kıymetli bir evraktır. Çeklerde üç taraf bulunur: Çeki düzenleyen taraf keşideci, çeki ödeyecek banka muhatap, çeki elinde bulunduran hamil.


Çekin Şekil Şartları

-“Çek” kelimesinin senet metninde bulunması gerekmektedir.
- Belirli bir bedelin ödenmesi için kayıtsız şartsız ödeme vaadinin bulunması gerekmektedir.
-Çeki düzenleyen ilgilinin imzası gerekmektedir.
-Çekin keşide edildiği (düzenlendiği) tarih ve yerin belirtilmesi gerekmektedir.
-Çeki ödeyecek olan kişinin (muhatabın) ad ve soyadının belirtilmesi gerekmektedir. Kanun gereğince, Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap, sadece “banka”dır.
-Çekte ödeme yerinin gösterilmesi gerekmektedir.

Çek Örneği:

 V B     23343434
                                                                                     Keşide Yeri:........................................
          T.C VAKIFBANK                                              Keşide Tarihi:.......................................
                                                                                  
                                                                           

...........................TL       
  Bu çek karşılığında.................................................................................emrine
  Yalnız..................................................Türk Lirası........................kuruş ödeyiniz.

                                                                                            Adı Soyadı ve İmza
4443454-444-5545

 

BONO

Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono denir. Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir.  Bonoda iki taraf bulunur: bono bedelini ödeyecek Borçlu (muhatap), Bono bedelini tahsil edecek Alacaklı (lehtar).

 

Bononun Şekil Şartları

-“Bono” veya “emre yazılı” kelimelerinin senet metninde bulunması gerekmektedir.
-Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödeneceği vaadinin bulunması gerekmektedir.
-Senedi düzenleyen ilgilinin imzası gerekmektedir.
-Senedin düzenlendiği tarih ve yerin belirtilmesi gerekmektedir.
-Bono kime ödenecek ise o kişinin ad ve soyadının (Lehtarın) belirtilmesi gerekmektedir.
-Bonodan kaynaklı olan borcun ödeme yerinin gösterilmesi gerekmektedir.

Bono Örneği:

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.