• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz, alacaklının para alacağının zamanında ödenmesini garanti altına almak için, mahkeme kararıyla borçlunun mallarına geçici olarak el konulması olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu haciz yolunun uygulanabilmesi için mahkeme kararının bulunması ve işbu karar öncesinde mahkeme tarafından belirlenmiş olan belirli bir yüzdelik kısmın mahkeme veznesine teminat olarak depo edilmesi gerekmektedir.


İhtiyati haciz sadece para alacakları için kullanılabilen bir tedbirdir. Ancak her para veya teminat alacağı için ihtiyati haciz yoluna başvurulamaz. İhtiyati haciz talebinde bulunabilmek için; alacağın muaccel (vadesi gelmiş) olması ve rehin ile temin edilmemiş olması gerekmektedir.

İhtiyati hacizde hangi mahkemenin görevli olduğu İcra ve İflas Kanunu'nun 258. maddesinde açıkça belirtilmemiştir. Bu maddede sadece genel olarak bir mahkemeden söz edildiği için, görev konusunda HMK’nın göreve ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Yani, alacağın türüne göre mahkeme de değişecektir. Mesela kira ilişkisinden doğan alacaklar için Sulh Hukuk Mahkemesi görevliyken, ticari davalarda ise Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.


İhtiyati haciz isteyen alacaklı, ileride haksız çıkması halinde borçlunun ve üçüncü kişilerin ihtiyati haciz kararı nedeniyle uğradıkları zararlarından sorumludur. Bu nedenle alacaklının ihtiyati haciz kararı alabilmesi için teminat yatırması zorunludur.

İhtiyati haciz kararını alan ihtiyati haciz alacaklısı, bu kararın infazı için icra müdürlüğüne başvurmalıdır. Başvuruda bulunulacak olan icra müdürlüğü, ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin yargı çevresindeki icra müdürlüğüdür. Bu yetki kesin yetkidir.

İcra İflas Kanunu’nun 261. Maddesi uyarınca mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararının verildiği tarih yani karar tarihinden itibaren 10 gün içerisinde İcra Müdürlüğü’ne başvurularak kararın uygulanması istenmelidir. Süresi içerisinde ihtiyati haciz kararının yerine getirilmesinin istenememesi durumunda ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.

İhtiyati haciz alacaklının alacağını garanti altına almak adına borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. Alacaklı ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden hacze konu malların satışını ve bedelin kendisine ödenmesini isteyemez.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.