• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri

İlamsız İcrada İtiraz Süresi

İcra hukukunda ilamsız icra takibinde itiraz süresi 7 gündür. Bu 7 günlük süre ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren başlar. Ödeme emri kendisine tebliğ edilen kişi 7 gün içerisinde icra dairesine giderek ilgili ödeme emrine yazılı veya sözlü olarak itiraz edebilir. Söz konusu 7 günlük süre hak düşürücü süredir. İtiraz gününün son günü tatil gününe veya erteleme gününe denk gelirse itiraz süresi ilgili günü izleyen ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır. Süresi içerisinde yapılan itirazlar icra takibini durdurmaktadır.

 


 

Kambiyo Senetlerine Özgü İcrada İtiraz Süresi

Alacaklının borçlu aleyhine, kambiyo senetlerine özgü takip başlatabilmesi için elinde muhakkak kambiyo senetleri olarak bilinen çek, bono veya poliçeden biri olması gerekmektedir. Kambiyo senedi vasfını haiz olan çek, bono veya poliçe ile kambiyo senetlerine özgü icra yolu ile takip başlatıldığında ödeme emri kendisine tebliğ edilen kişinin 5 gün itiraz süresi, 10 gün borcu ödeme süresi bulunmaktadır. Kambiyo senetlerine özgü icra takibinde itiraz; imzaya itiraz ve borca itiraz şeklindedir.

 

İlamlı İcra Takibinde İtiraz

Kural olarak bir kişinin hakkı yerine getirilmez ya da ihlal edilirse, bu alacaklı mahkemeye başvurarak bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkının ödenmesini talep ederse alacaklı lehine verilen mahkeme kararının icrası için ilamlı icra takibi yapılabilir. Bu ilamlı icra takiplerinde borçluya icra emri gönderilir. İlamlı icra takibinde borçlunun icra dairesine yapacağı itiraz takibi durdurmaz. Kendisine icra emri tebliğ edilen kişinin icra takibini durdurabilmesi için icra mahkemesine başvurarak icranın geri bırakılmasını istemesi gerekmektedir.

 


 

İhtiyadi Haciz Yoluna İtiraz

İhtiyati haciz kararına karşı itiraz konusu İcra ve İflas Kanunu’nun “İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz” başlıklı 265. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili hükme göre; “Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ihtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

 


 

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.

İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.

İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz.'' denilmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.