top of page

Sünerin Hukuk Bursa Ceza Avukatı
Av.Vedat Can SÜNERİN

Hakim ve Tokmak
Hukuk Danışmanı

Hukuk sistemimizde de Avukatlık Kanunu’muzda da avukatlık mesleği icra edilirken hukuk dallarına göre bir sınıflandırma, branşlara göre net bir ayrım yoktur. Bu sebeple her avukat her davaya bakma hakkına sahiptir. Fakat meslek hayatında çoğu avukat belirli dallar üzerine daha çok yoğunlaşıp zaman harcar ve o branşlarda diğerlerine göre daha fazla uzmanlaşır.
 
CEZA AVUKATI NEDİR?

Toplumumuzda özel hukuk yerine ceza hukuku ve infazı ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ceza avukatı denmektedir. Ceza avukatları kanunda suç ve ceza sayılan konularla, hakkında soruşturma başlatılıp suçlu durumuna düşen kişililerin savunmalarıyla ve müştekilerin şikâyet haklarını kullanırken nasıl bir yol izleyeceği hakkında olan konularla ilgilenirler.
 
Türk Ceza Kanunu’na, Ceza Muhakemeleri Kanunu’na ve Anayasa’ya fazlasıyla hâkimlerdir.

Ceza Hukukunun temel kavramlarını inceleyecek olursak:

CEZA NEDİR?

Kanunda suç olarak öngörülmüş olan bir davranışın karşılığı olarak uygulanan yaptırımdır. Ceza, suç işleyen kimseye karşılık olması ve aynı suçun tekrar işlenmemesini sağlamak amacıyla uygulanır. Çağdaş hukukta cezayı devlet verir.

SUÇ NEDİR?

Toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin bilerek ve isteyerek ihlalini gerçekleştiren insan davranışı suçtur. Suç ancak kanunla düzenlenir. Türk Ceza Kanununda veya ceza hükmü içeren özel kanunlarda düzenlenen hukuka aykırı ve cezai yaptırıma bağlanmış eylemlerdir.

MAĞDUR NEDİR?

Mağdur, kendisine karşı işlenen suç nedeni ile doğrudan zarar gören veya bundan dolayı ekonomik kayba uğrayan kişidir.

CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Kanun tarafından suç olarak nitelendirilmiş davranışların işlenmesi sonucunda ortaya çıkan yaptırımların neden olduğu davalarla ve müştekilerin suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan soruşturma davalarıyla ilgilenirler. Ağır ceza, sulh ve asli ceza mahkemelerinde görülen davaların tümüne avukat olarak ceza hukuku avukatları bakmaktadır.

Ceza avukatının alanına giren davaların konuları genellikle şu şekildedir:

 

 • Yağma suçları

 • Kasten adam öldürme suçları

 • Adam yaralama suçları

 • Hile yapma ve hileli iflas suçları

 • Zimmet suçları

 • Tehdit, hakaret ve şantaj yapma suçları

 • Rüşvetten dolayı olan suçlar

 • Belgede sahtecilik suçları

 • Taksirli adam öldürme suçu

 • Ağır yaralama suçu

 • İrtikâp suçları

 • Yasama organına karşı suç

 • Yabancı devlet aleyhine asker toplamak suçu

 • Düşman devlete maddi ve mali yardım yapma suçu

 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu

 • Siyasal veya askeri casusluk suçu ve daha da çeşitli suçlardır.


CEZA AVUKATININ İŞLEVİ NEDİR?

Ceza avukatlarının temel görevi hem müştekilerin hem de suçlu sıfatına düşen kişilerin savunmalarını yapmaktır.
Kişinin kanunda suç sayılan davranışlardan birini gerçekleştirmesiyle savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatılır. İlgili mercilerin soruşturma işlemlerini başlatmasıyla suçlunun savunma hakkı doğar. Soruşturmanın başlaması ve savunma hakkının doğmasıyla ceza avukatlarının görevleri başlar.

Hazırladığı iddianameyle müvekkilinin taleplerini ve haklarını belirtir. Suçlu sıfatının kaldırılması ve soruşturmanın kapanması için gerekli belgeleri, delilleri ilgili mercilere sunarak iddianamesi güçlendirir. Bu işlemleri yaparken hem kanuna hem de ilgili olaya fazlasıyla hâkim olup işini çok dikkatli icra etmediler. Keza iddianamesini yanlış bir maddeyle gerekçelendirirse, sunması gereken delilleri sunmazsa müvekkilinin suçluluğunu kesinleştirmekle birlikte alacağı cezayı da arttırabilir.

AĞIR CEZA AVUKATI NEDİR?

Ceza avukatlığının tanımında olduğu gibi ağır ceza avukatlığının tanımı için de kanunda ya da hukuk sistemimizde kesin bir tanım, herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Genellikle toplumumuzda Ceza Hukuku’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlardan diğerlerine kıyasla daha ağır nitelikteki suçlarla ilgilenen, bu konulara diğerlerinden daha fazla hâkim olan avukatlara Ağır Ceza Avukatı denmektedir. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen davalarla ilgilenirler.

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12.maddesinde Ağır Ceza Mahkemeleri’nin görevleri düzenlenmiştir:

AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ

Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158),hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.

Buna göre yukarıda bahsi geçen kanun maddesi uyarınca Ağır Ceza Avukatlarının ilgilendiği konular şunlardır:

 

 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak

 • Düşman devlete maddi ve mali yardım

 • Anayasayı ihlal

 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı

 • Yasama organına karşı suç

 • Hükûmete karşı suç

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan

 • Silahlı örgüt

 • Silâh sağlama

 • Suç için anlaşma

 • Askerî komutanlıkların gaspı

 • Savaşta yalan haber yayma

 • Devletin güvenliğine ilişkin belgeler

 • Siyasal veya askerî casusluk

 • Parada sahtecilik suçu

 • Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu

 • Zimmet suçu

 • Rüşvet suçu


AĞIR CEZA AVUKATI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR?

Ağır Ceza Avukatlarının ilgilendiği suçlar nitelikleri ve yaptırımları bakımından ağır olan suçlardır. Bu sebeple Ağır Ceza Avukatlarının müvekkillerini en iyi biçimde savunabilmeleri için Türk Ceza Kanunu’na ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na ekstra hâkim olmak zorundadırlar. İddianamesinde kullandığı her şeyi müvekkilinin lehine çevirmek zorundadır. Güncel konuları sürekli takip etmelidir.

CEZA AVUKATI VE AĞIR CEZA AVUKATI ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı arasındaki farkı net bir şekilde tanımlayan kanun hükmü bulunmamakla birlikte Ağır Ceza Avukatları, Ceza Avukatlarının alanına giren konulara da hâkimdirler. Çünkü Ağır Ceza Avukatları da Ceza Avukatları gibi kanun kapsamında suç sayılan konular ile ilgilenmektedirler. Tek farkı cezası ve yaptırımı daha ağır olan suçlarla ilgilenmesidir. Ceza avukatları İcra Ceza Mahkemeleri, Sulh Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalara bakarken, Ağır Ceza Avukatlarının ilgilendiği davalar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir.

Ağır Ceza Avukatlığı Ceza Avukatlığına kıyasla daha zordur. Çünkü ağır cezalık davalar adlarında geçtiği gibi nitelikleri ve yaptırımları ağır olan suçlardır. Yaptıkları iş daha büyüktür.

CEZA AVUKATININ DANIŞMANLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Ceza davası avukat ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl “asgari ücret tarifesi” şeklinde düzenlenmektedir. İlgili mahkemeler için ayrı ayrı Sanık vekilliği ve müşteki vekilliği, tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Bu nedenle ceza avukatı vekillik ücretleri kesinlik içermez. Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir ücret verilebilir.

Avukatlık Kanunu’nda ilgili maddelerle bu konu düzenlenmiştir:

Avukatlık ücreti
Madde 164

Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder.
Yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.

İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.

Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müeddebimin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.

EN İYİ CEZA AVUKATI NASIL BULUNUR?

Ceza davaları konuları gereği ağır davalar olduğu için alanında uzmanlık gerekmektedir. İyi bir ceza avukatı soruşturma ve kovuşturma süreçlerini titizlikle takip eder ve müvekkillerini dava akışı konusunda bilgilendirir.
Her işin bir uzmanlık alanı vardır ve hiç bir avukat kendisine, "bursa en iyi ceza avukatı" unvanı veremez. Hukuk büromuz, her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış en iyi avukat kadrosuna sahip hukukçulardan oluşmaktadır. Bizimle iletişime geçerek yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Ankara ilinde ikamet ediyorsanız Ankara Avukatına ulaşabilirsiniz.

Bursa boşanma avukatı, bursa anlaşmalı boşanma avukatı,bursa icra avukatı,bursa ceza avukatı,bursa en iyi ceza avukatı,
bursa ticaret avukatı, nilüfer ceza avukatı, bursa boşanma, bursa icra, bursada ceza avukatı.- Ceza Avukatı - Boşanma Avukatı - İcra ve Borclar Hukuku Avukatı - İş Avukatı - Borç ve Alacak Avukatı

Bursa ceza avukatı, Bursa Boşanma Avukatı, Bursa icra Avukatı, Bursa İş Avukatı, BursaTicaret Avukatı, Bursa En İyi avukat, Sünerin Hukuk Avukat,Av.vedat can sünerin , En iyi Ceza Avuatı, En iyi Boşanma Avukatı.

depositphotos_397213056-stock-illustration-luxury-logo-design-vector-icon_edited_edited.pn

Av. Vedat Can

SÜNERİN

TELEFON

Telefon : 0 224 503 65 76

Gsm      : 0 539 819 24 42

Adres

Adres: Panayır, Biçen Plaza, İstanbul Cd No:387 D:Kat:4 No:24, 16220 Osmangazi/Bursa

Takip Edin

bottom of page