top of page

İdare Hukuku

İdare hukuku, kamu idaresinin düzenlenmesi, işleyişi ve bu kapsamda kamu idaresi ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, kamu hizmetlerinin sunulması, idari işlemler, idari yargılama ve idari denetim gibi konuları içerir. İdare hukukunun temel amacı, kamu idaresinin hukuka uygun, etkili ve adil bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bireylerin hak ve özgürlüklerini korumaktır.

İdare hukukunun temel kavramları ve ilkeleri şunlardır:

 1. Kamu idaresi: Kamu idaresi, devletin merkezi ve yerel düzeydeki yönetim organlarından oluşan yapıdır. Kamu idaresi, devletin politikalarını uygulamak, kamu hizmetlerini sunmak ve hukuk düzenini sağlamakla görevlidir.

 2. Kamu hizmeti: Kamu hizmeti, kamu idaresi tarafından sunulan ve toplumun genel çıkarlarını koruyan hizmetlerdir. Kamu hizmetleri, eğitim, sağlık, ulaştırma, güvenlik ve sosyal hizmetler gibi alanları kapsar.

 3. İdari işlemler: İdari işlemler, kamu idaresinin hukuk düzenini uygulamak ve bireylerle ilişkilerini düzenlemek için gerçekleştirdiği eylem ve kararlardır. İdari işlemler, düzenleyici işlemler (tüzük, yönetmelik vb.) ve bireysel işlemler (izin, ruhsat, tebligat vb.) şeklinde sınıflandırılabilir.

 4. İdari yargılama: İdari yargılama, bireylerin idari işlemler ve eylemler nedeniyle haklarının ihlal edildiğini düşündükleri durumlarda başvurabilecekleri yargı sürecidir. İdari yargılama, idari mahkemeler ve üst yargı organları (Danıştay, Anayasa Mahkemesi vb.) tarafından gerçekleştirilir.

 5. İdari denetim: İdari denetim, kamu idaresinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun ve etkililiğinin denetlenmesi sürecidir. İdari denetim, iç denetim (kendi bünyesinde yapılan denetim) ve dış denetim (bağımsız denetim organları tarafından yapılan denetim) şeklinde gerçekleştirilir.

 6. İdare hukuku ilkeleri: İdare hukuku, kamu idaresinin işleyişini düzenleyen ve bireylerin hakve özgürlüklerini koruyan temel ilkeleri içerir. Bu ilkeler arasında hukukun üstünlüğü, idarenin tarafsızlığı ve eşitlik ilkesi, kamu yararı ilkesi, orantılılık ilkesi ve açıklık ve hesap verebilirlik ilkesi gibi kavramlar bulunmaktadır.

 7. İdari sorumluluk: İdari sorumluluk, kamu idaresinin hizmetlerini yerine getirirken veya idari işlemlerini gerçekleştirirken bireylerin zarara uğraması durumunda, bu zararın giderilmesi ve idarenin sorumluluğunun tespit edilmesi sürecidir. İdari sorumluluk, idari yargılama yoluyla tespit edilir ve idarenin hatalı işlemleri nedeniyle bireylere tazminat ödemesi yapılması sağlanır.

 8. Kamu görevlileri: Kamu görevlileri, kamu idaresinin çeşitli birimlerinde görev alan ve kamu hizmetlerini yerine getirmekle sorumlu olan kişilerdir. Kamu görevlilerinin atanması, görevlerinin düzenlenmesi, disiplin işlemleri ve diğer yükümlülükler idare hukuku kapsamında düzenlenir.

 9. İdari usul hukuku: İdari usul hukuku, kamu idaresinin işlemlerini gerçekleştirirken uyulması gereken prosedürleri ve kuralları içerir. İdari usul hukuku, idari işlemlerin hukuka uygun ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlar.

 10. İdari teşkilat ve yapılanma: İdare hukuku, kamu idaresinin merkezi ve yerel düzeydeki teşkilat ve yapılanmasını düzenler. Bu kapsamda, bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili hükümler yer alır.

 11. İdare hukuku, kamu idaresinin düzenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan ve bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyan bir hukuk dalıdır. Bu alandaki uzmanlar, idare hukukunun temel kavramlarını ve uygulamalarını bilerek, kamu idaresinin hukuka uygun ve etkili bir şekilde işlemesine ve bireylerin haklarının korunmasına yardımcı olurlar. Bu sayede, idare hukuku, hem kamu idaresinin düzenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar, hem de bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasına katkıda bulunur.

bottom of page