• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi (Taliki)

İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi (Taliki)

Takibin kesinleşmesinden sonraki devrede ödenmiş, süre verilmiş (ertelenmiş) veya zamanaşımına uğramış borç için alacaklı haksız bir biçimde takibe devam etmek isteyebilir. Bu durum karşısında borçluya buna engel olma olanağı tanınmıştır. İtfa ve zamanaşımında takibin iptali, ihmalde (süre verilmesi) ise takibin ertelenmesi söz konusu olur.


Takibin İptali

Takibin iptali, başlamış bir icra takibinin geçersiz kılınmasıdır. Takibin iptalinin koşulları şunlardır;

-İtfa ve zamanaşımı gerçekleşmelidir. İtfa, borcu sona erdiren her türlü nedendir. Ödeme, hibe, ibra, her türlü af, terkin ve takas gibi nedenleri kapsamaktadır. İtfa nedenine dayanarak takibin iptaline karar verilebilmesi için borcun icra takibinin kesinleşmesinden sonraki dönemde veya icra dairesine başvurmadan (haricen) itfa edilmiş olması gerekir. Zamanaşımı ise takibin kesinleşmesinden sonra alacağın zamanaşımına uğramış olmasıdır.

-Bu olgular belgeyle ispat edilmelidir. Borçlu, icra mahkemesinde, borcun son erdiğini (ödeme, takas, ibra vb. ) ancak alacaklı tarafından verilmiş imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir adi belge ile ispat edebilir. Borçlu, borcun sona erdiğini sayılan belgeler dışında başka tanık, yemin vb. Gibi delillerle ispat edemez.


İcra mahkemesi, borcun itfa edildiği veya zamanaşımına uğradığı kanısına varırsa, takibin iptaline karar verir. Bu kararla takip olduğu yerde durur; karar kesinleşince o ana kadar yapılan tüm takip işlemleri iptal edilir.

Takibin Ertelenmesi(Taliki)

Takibin ertelenmesi, icra takibinin ilerletilmesinin bir süre durdurulmasıdır. Bu durum süre verilmesinde (ihmal) söz konusu olmaktadır. Takibin ertelenmesinin koşulları şunlardır:

-Alacaklı tarafından borçluya takibin kesinleşmesinden sonra borcu ifa için ayrıca süre verilmiş olmalıdır.

-Borçlu kendisine süre verildiğini, alacaklıdan alınan imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir senetle ispat etmiş olmalıdır.


Borçlu kendisine süre verildiğini ispat ederse icra mahkemesi, takibin ertelenmesine karar verir. Ancak icra mahkemesinin kararında, takibin ne kadar süre için ertelendiğini de belirtmesi gerekir.

Erteleme kararıyla birlikte takip durur. Erteleme süresi içerisinde icra takip işlemi yapılamaz; bu süreden sonra alacaklının talebi ile takibe devam edilir. Ancak erteleme kararıyla birlikte duran işlemlerin icra takip işlemi olduğuna dikkat etmek gerekir. Bu nedenle taraf takip işlemleri ile ilgili süreler işlemeye devam eder. Örneğin haciz ve satış isteme süreleri işlemeye devam eder.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.