top of page

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların mülkiyet, kullanım, devir ve kiralama gibi konularını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, tapu işlemleri, ipotekler, kira sözleşmeleri ve imar mevzuatı gibi alanları kapsar. Bu hukuk dalının temel amacı, gayrimenkul mülkiyeti ve kullanımıyla ilgili hakların korunması ve hukuki süreçlerin düzenli işlemesini sağlamaktır.

Gayrimenkul hukukunun temel kavramları ve ilkeleri şunlardır:

 1. Taşınmaz mal: Taşınmaz mal, yerle bağlantılı olan ve taşınması mümkün olmayan mülklerdir. Taşınmaz mallar arasında arsa, bina, konut ve iş yeri gibi yapılar bulunmaktadır.

 2. Tapu: Tapu, bir taşınmaz malın mülkiyetinin devlet tarafından kabul edildiğini ve belgelendiğini gösteren resmi kayıttır. Tapu, mülkiyet hakkının kanıtı olarak kabul edilir.

 3. Mülkiyet hakkı: Mülkiyet hakkı, bir taşınmaz malın sahibinin, mal üzerindeki kullanma, yararlanma ve tasarruf hakkıdır. Mülkiyet hakkı, tapu ile belgelendirilir ve devlet tarafından korunur.

 4. Kira sözleşmesi: Kira sözleşmesi, taşınmaz malın sahibi (kiraya veren) ile kiracı arasında yapılan ve malın kullanım hakkının belirli bir süre ve bedel karşılığında kiracıya devredildiğini gösteren hukuki anlaşmadır. Kira sözleşmesinde, kira bedeli, süre, depozito ve diğer koşullar belirtilir.

 5. İpotek: İpotek, bir taşınmaz malın mülkiyet hakkının, borç karşılığında bir alacaklıya teminat olarak verilmesidir. İpotek, borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklının taşınmaz malı satıp alacağını tahsil etmesine olanak sağlar.

 6. Kat mülkiyeti: Kat mülkiyeti, bir binadaki bağımsız bölümlerin (daire, ofis vb.) ayrı ayrı mülkiyet altına alınmasını ve ortak alanların paylaşılmasını düzenleyen hukuki sistemdir. Kat mülkiyeti, tapu siciline işlenir ve kat maliklerinin hak ve yükümlülüklerini belirler.

 7. İmar mevzuatı: İmar mevzuatı, taşınmaz malların kullanımı, yapılaşma şartları ve kentsel planlama ile ilgili düzenlemeleri içeren hukuki kurallar bütünüdür. İmar mevzuatı, arsa ve yapıların kullanım amacını, yapılaşma koşullarını ve şartlarını, imar planlarını ve çevre düzenlemelerini belirler.

 8. Kamulaştırma: Kamulaştırma, devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararı amacıyla özel mülkiyetteki taşınmaz malları, bedel ödeyerek veya bedelsiz olarak el koyması ve mülkiyetini devralmasıdır. Kamulaştırma, anayasa ve yasalarla düzenlenen bir haktır ve kamulaştırılan taşınmaz malın bedelinin adil bir şekilde belirlenmesi gereklidir.

 9. Emlak vergisi: Emlak vergisi, taşınmaz malların değeri üzerinden alınan ve yerel yönetimlere ödenen bir vergidir. Emlak vergisi, taşınmaz mal sahiplerinin ödemesi gereken yasal bir yükümlülüktür ve belediyeler tarafından belirlenen oranlarda tahsil edilir.

 10. Gayrimenkul hukuku uyuşmazlıkları: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallarla ilgili çeşitli uyuşmazlıkları ve davalara konu olan konuları da kapsar. Bu tür uyuşmazlıklar arasında tapu iptali ve tescil, kira sözleşmeleri ve tahliye, kat mülkiyeti, imar planı itirazları, kamulaştırma ve tazminat davaları bulunmaktadır.

 11. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallarla ilgili hak ve yükümlülükleri düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Bu alandaki uzmanlar, gayrimenkul hukukunun temel kavramlarını ve uygulamalarını bilerek, taşınmaz mal mülkiyeti ve kullanımıyla ilgili hukuki süreçlerin düzenli işlemesine ve tarafların haklarının korunmasına yardımcı olurlar. Bu sayede, gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallarla ilgili hukuki işlemlerin adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesine ve tarafların haklarının korunmasına katkıda bulunur.

bottom of page