Bursa, İcra Avukatı, Sünerin Hukuk

İcra hukuku tarafından; icra takibi ve mahkeme aşamaları ile ilgili icra takibi iş ve işlemlerinin yapılması, haciz, tedbir, banka hesap haczi gibi yürütülmesi gerekli olan iş ve işlemler yerine getirilmektedir. Zira anılan başvuruların yapılması ve yürütülmesi sırasında yapılabilecek hatalar; ciddi derecede hak kayıplarına yol açabilecektir. Bu nedenle icra takibi ile ilgili izlenecek yol ve yapılacak başvurular hakkında herhangi bir hak kaybının önüne geçmek adına müvekkillerimiz ile detaylı görüşmeler yapılmakta ve gerekli tüm işlemler Bursa'da bulunan hukuk büromuz tarafından icra avukatı olarak titizlikle yerine getirilmektedir.

İcra Hukuk Bürosu

Bursa ve Tüm Türkiye'de Sünerin Hukuk Bürosu senet karşılığı veya senetsiz alacakların tahsiline yönelik icra avukatı ekibiyle, ilamsız (adi) icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi işlemleri başta olmak üzere icra hukuku işlemlerine ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

İcra Hukuku Kapsamında Ortaya Çıkan İhtilaflar

İcra hukuku, borçlunun borcunu gerek zamanında ödememesi gerekse hiç ödememesi halinde, alacaklının talebi ile, icra ve iflas müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarının tespit edilerek alacağın İcra ve İflas Kanunu kapsamında tahsil edilmesini konu alır. İcra takipleri mahkeme kararının icrası şeklinde olabileceği gibi bir mahkeme kararı ile hüküm altına alınmayan alacakların da takibi mümkündür. Bu halde mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacaklar için ilamlı icra takibi, bir mahkeme kararı olmaması halinde ise ilamsız icra takibi ile alacağın tahsili temin edilir. İlamsız icra takipleri ise alacaklı ile borçlu arasında alacağı ispatlayan herhangi bir yazılı belge olup olmamasına göre de türlere ayrılır. Alacaklı ile borçlu arasında herhangi bir yazılı belge olmaması halinde de alacağın takibi mümkündür ve bu halde genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi uygulanır.

Alacaklı ile borçlu arasında düzenlenen bir kambiyo senedi mevcut ise bu halde kambiyo senetlerine mahsus ilamsız icra takibi yapılır. Bunlar dışında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibi ve özellikle kira sözleşmeleri kapsamında sıkça ortaya çıkan tahliye sorunlarına yönelik olarak da kiralanan taşınmazların tahliyesine ilişkin icra takibi vasıtasıyla da kiracının tahliyesi temin edilir.

İcra Hukuku Ekibimizin Verdiği Hizmetler

Büromuz yalnızca Bursa ve aynı zamanda tüm Türkiye'de icra takibi işlemlerine yönelik hizmet vermekte olup, icra avukatı ekibimizin vermiş olduğu hukuki hizmetler aşağıda özet şeklinde sıralanmıştır:

– Alacağın öncelikle borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmeye çalışılması

– Alacağın, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatılması

– Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi

– Senede bağlı olmayan alacaklarda ilamsız takip davası açılması, alacağın hukuki yollarla ispatının sağlanması, takibin kesinleştirilerek borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve alacağın tahsili

– İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması

– Alacak tahsilini gerçekleştirmek amacıyla borçlu hakkında iflas davası açılması ve takibi, alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi

– Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hakim
Kalem ve Hesap Makinesi ile Emlak Sözleşmesi

Bursa icra avukatı, bursa boşanma avukatı, bursa ceza avukatı, bursa ticaret avukatı,bursa işçi avukatı, bursa en iyi ceza avukatı, bursa iş avukatı.