• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
 • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İcra Hukukunda İtirazın Kaldırılması Davası (İİK m.68-70)

İcra Hukukunda İtirazın Kaldırılması Davası (İİK m.68-70)

Borçlunun, alacaklının gönderdiği ödeme emrine süresi (7 gün) içinde itiraz ederek takibi durdurması üzerine alacaklı dilerse icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması isteminde bulunabilir. Bunun için; alacaklının, takip konusu alacağının İcra İflas Kanunu’nun md. 68 - 68/a’daki belgelerden birine dayanması gerekmektedir. Bu nedenle, alacağı md. 68-68/a’daki belgelerden birine dayanmayan alacaklı, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemez.

İtirazın kaldırılması talebi bir süreye tabidir. Alacaklı, itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir; istemezse bir daha ilamsız takip talebinde bulunamaz. Bu altı aylık süre hak düşürücü niteliktedir.


İtirazın kaldırılması konusu kanunda “itirazın kesin olarak kaldırılması” ve “itirazın geçici olarak kaldırılması” olarak iki başlık altında düzenlenmiştir. Borçlu eğer;

 1. a) Borca itiraz ederek takibi durdurmuşsa, alacaklı icra mahkemesinden itirazın kesin olarak kaldırılmasını (İİK. md. 68),
 2. b) İmzaya itiraz ederek takibi durdurmuşsa, alacaklı icra mahkemesinden itirazın geçici olarak kaldırılmasını (İİK. md. 68/a) isteyebilir.

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (İİK m.68)

Alacaklının, genel haciz yolu ile ilamsız takipte gönderttiği ödeme emrine borçlunun borca itiraz ederek takibi durdurması üzerine, elinde İİK md. 68’de öngörülen belgelerden birisinin bulunması halinde alacaklı, icra mahkemesine başvurarak itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteyebilir. Bu belgeler şunlardır:

 • 1-İmzası ikrar edilmiş adi senet
 • 2-İmzası Noterlikçe onaylı senet (Onaylama biçimindeki noter senetleri)
 • 3-Resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgeler
 • 4-Kredi kurumları ile ilgili belgeler
 • 5-Borçlunun resmi daireler veya memurlar huzurunda borç ikrarında bulunması

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (İİK m.68/a)

İtirazın geçici olarak kaldırılması, âdi senede dayanan takiplerde, senet altındaki imzanın borçlu tarafından inkâr edilmesi halinde söz konusu olur.

İİK md. 68/a uyarınca itirazın geçici olarak kaldırılması isteminde bulunulabilmesi için;


 1. a) Takip konusu senet, koşulsuz olarak belirli bir para borcu kabulünü (ikrarını) içermelidir.
 2. b) Takip dayanağı belge (senet); İİK m.68’de sayılan bir belge niteliğinde olmamalıdır. Kısacası, alacaklının elindeki senet âdi bir senet olmalıdır.
 3. c) Borçlu, alacaklının takip konusu yaptığı âdi belge (senet) altındaki imzasını ödeme emrine itiraz ederken, ayrıca ve açıkça inkâr etmiş olmalıdır.

Ancak; takip konusu âdi senet altındaki imzanın inkârı halinde, alacaklı İİK. md. 68/a gereğince icra mahkemesine başvurarak itirazın geçici olarak kaldırılması isteminde bulunabileceği gibi, İİK. md. 67/I-IV gereğince mahkemeye başvurarak itirazın iptali davası veya İİK. md. 67/V gereğince eda davası açabilir.

Bu durumda alacaklının icra mahkemesinden itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteyecek yerde, mahkemeden itirazın iptalini istemesi veya mahkemede eda davası açması kendisinin daha yararınadır. Çünkü icra mahkemesi itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verse dahi icra takibini devam ettirebilmesi, borçlunun 7 gün içinde mahkemede borçtan kurtulma davası açmaması koşuluna bağlıdır. (İİK md.69)

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.