• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Mobing Nedir

Mobing Nedir

Mobinge diğer bir ifadeyle psikolojik tacize yönelik yaptırım uygulanabilmesi için hukuki anlamda bir mobing veya psikolojik taciz olması gerekmektedir. Aksi halde hukuki bir yaptırım uygulanması mümkün değildir. Bu bağlamda hukuki anlamda mobing; çalışanın kendiliğinden istifa etmesini sağlamak amacıyla yapılan eylemlerdir. Bu eylemler sistematik ve planlı bir şekilde, çalışan kişinin üzerinde baskı oluşturacak boyutta olmalıdır. Ve tek bir kişiyi hedef alan davranışlar olmalıdır. Bu anlamda mobing denilince sadece somut eylemler algılanmamalıdır. Psikolojik boyutunun çok daha fazla olduğunun kabulü ile birlikte bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu bağlamda aslında mobingin kapsamının çok daha geniş olduğundan söz edilebilir. Bununla birlikte sistematik ve planlı olarak baskı oluşturacak şekilde yapılan eylemlerin mobing sayılabilmesi için iş yerinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Aynı zamanda mobing olması için; yapılan eyleme maruz kalan çalışanın üzerinde baskı hissetmesinin yanında korku, tedirginlik gibi davranışlarını etkileyen ruhsal etkileri de olması gerekmektedir.

Mobing'in hukuki anlamda sonuç doğurabilmesi için yapılan eylemlerin;

-Çalışan kişinin istifa etmesini sağlama amacı ile,
-Tek bir kişiyi hedef alan, sistematik ve planlı bir şekilde üzerinde baskı oluşturacak boyutta olması,
-Mobinge maruz kalan kişinin üzerinde baskının yanı sıra korku, tedirginlik gibi davranışları üzerinde etkili olan ruhsal etkileri olması,
-Davranışların iş yerinde yapılmış olması, gerekmektedir.


Mobing'in hukuksal dayanağı ise 6098 sayılı Kanundan anlaşılmaktadır. Lakin işveren ile çalışan arasında iş ilişkisi kurulduktan sonra taraflara bir takım hak ve yükümlülükler yüklenmektedir. Bu bağlamda iş ilişkisinin bir yükümlülüğü olarak işveren yanında çalışan kişileri korumakla yükümlüdür. Aksi halde iş ilişkisinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden hareketle hukuki sorumluluğu doğacaktır. Bu bağlamda mobin'in hukuksal dayanağı 6098 sayılı Kanunda 'İşverenin Borçları' başlığı altında m 417 de; '..İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir..' şeklinde düzenlenmiştir.


Mobingin varlığının kabulü halinde; Mobinge karşı suç duyurusunda bulunulup ceza davası açılabileceği gibi maddi veya manevi tazminat davası da açılabilmektedir. Lakin mobing davalarında en önemli husus mobingin varlığını ispat etmektir. Lakin genellikle mobing psikolojik baskı olduğundan soyut olarak kalmaktadır. Bu bağlamda mobingin varlığını gösteren her türlü delil toplanarak mahkemeye açıklayıcı bir dilekçe sunulmalıdır. Mobingin varlığının ispatı hususunda her türlü delilin yanı sıra özellikle Mahkemeye şahit gösterilmesi çok önemlidir. Yine de mobingin tamamen ispatı çok zor olmakla birlikte Mahkeme önünde mobing yapıldığına yönelik bir algının oluşturulması yeterli görülebilmektedir. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki mobing iddiası ile hiçbir delil veya şahit gösterilmeksizin Mahkemeye başvurulduğu hallerde davanın reddedilme olasılığı çok yüksektir.


Bununla birlikte mobing davası, mobinge uğranıldığı iddia edilen iş yerinde çalışırken de açılabilmektedir. Yanı sıra mobing davası iş yerinden ayrıldıktan sonra da açılabilecektir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.