• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Marka Başvurusunun Nispi Red Nedenleri ve İtirazı

Marka Başvurusunun Nispi Red Nedenleri ve İtirazı

6779 sayılı Kanun doğrultusunda marka tescil başvurusunda bulunulan bir markanın; nispi red nedenlerine aykırılığı halinde ilgili başvuru reddedilecektir. Marka tescil başvurusunun nispi red nedenleri, mutlak red nedenlerinden farklı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re'sen dikkate alınmaz. Lakin nispi red nedenleri kamu düzenini ilgilendirmemektedir. Bu sebeple sadece ilgili kişilerin itirazı üzerine inceleme yapılmaktadır. 6779 sayılı Kanun ile ilgili kişilerin herkes olabileceği belirtilmiştir.


6779 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan Nispi Red Nedenleri; '..(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir. (7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir...' şeklinde düzenlenmiştir.


6779 sayılı Kanun ile marka tescilinin nispi red nedenleri dokuz adet olarak düzenlenmiştir. Sayılan bu dokuz halden birine aykırılık olduğu halde ilgili kişiler tarafından, yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumuna itirazda bulunulabilir. Markanın tescilinin nispi red nedenlerine aykırılık iddiasında bulunan kişi bu iddiasını yazılı ve gerekçeli olacak şekilde kuruma, markanın tesiciline kadar olan sürede sunulmalıdır. Bunun üzerine kurum tarafından nispi red nedenlerinden birinin gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilecek ve olaya göre bir karar verilecektir. Eğer kurum tarafından nispi red nedenlerine aykırılık olduğuna karar verilirse, başvuruyu kısmen veya tamamen reddebilir. Buna karşılık kurum tarafından başvurunun nispi red nedenlerinden birine aykırılık olmadığına karar verilecek olursa, itiraz reddedilir ve markanın tescil işlemi yapılır.


Marka Tescil Başvurusunun Red Kararına Karşı İtiraz

Marka tescil başvurusunun nispi red kararına karşı itiraz, marka tescil başvurusunun mutlak red kararına karşı itiraz ile bir farklılık göstermemektedir. Bu bağlamda marka tescil başvurusu reddedilen kişi, bu karara karşı, kararın bildirilmesinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak itirazda bulunabilir. Söz konusu itiraz Türk Patent ve Marka Kurumuna karşı sunulmalıdır. Sunulan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) tarafından incelenecektir. Bu bağlamda YİDD, Türk Patent ve Marka Kurumunun nihai karar organı olarak itiraz işlemlerini inceler ve sonuca bağlar. Lakin YİDD kararlarına karşı da bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, marka tescil başvurusunda bulunan kişi tarafından yetkili mahkemede dava açılabilmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.