• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İş Sözleşmesinin Geçersizliği

İş Sözleşmesinin Geçersizliği

İş Sözleşmesinin Kesin Geçersizliği

İş sözleşmesinin kanunun veya tarafların öngördüğü şekil koşuluna uygun olarak yapılmaması, konusunun hukuka, kamu düzenine, ahlak ve adaba aykırı olması ve taraflarından her ikisinin veya sadece birisinin ehliyetsiz olması ve konusunun imkansızlığı hallerinde, iş sözleşmesi kesin geçersizdir. Kesin geçersizlik sebepleri, herkes tarafından bir süreye bağlı olmadan ileri sürülebilir ve hakim tarafından kendiliğinden göz önünde bulundurulur.


İş sözleşmesi kesin geçersizlik halinde, kesin geçersizliğin ileri sürüldüğü ana kadar geçerli bir sözleşme gibi kabul edilir ve iş sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını meydana getirir. Ancak hukuk düzeni tarafından hiçbir surette kabul edilemeyecek ve hukuk düzeninin temel ilkelerine tamamen aykırı olan durumlarda veya ceza hukuku tarafından suç kabul edilen hallerde, işçi ile işveren arasında iş ilişkisinin de kurulduğu kabul edilemez. Örneğin hırsızlık yapma veya adam öldürme gibi konularda iş sözleşmesi yapılması halinde, taraflar arasında geçerli bir iş ilişkisinin doğabileceğinin kabulü mümkün değildir. Aynı şekilde, çalışma iznine sahip olmayan yabancıların çalıştırılması halinde de yapılan iş sözleşmesi baştan itibaren geçersizdir.

Türk Borçlar Kanunu m.27/2 uyarınca, kesin geçersizliğin sözleşmenin sadece belirli bir bölümüne ilişkin olması halinde iş sözleşmesini nasıl etkileyeceği hususunda düzenleme yapılmıştır. Buna göre; kesin geçersizlik sözleşmenin sadece belirli bir bölümüne ilişkinse, sözleşmenin sadece bu bölümü hükümsüz sayılır. Ancak bu koşullar olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı kabul edilen durumlarda, sözleşmenin tamamı geçersiz kabul edilir.

İş Sözleşmesinin İptali

İş sözleşmesinin yapılması sırasında iradeyi sakatların hallerin ortaya çıkması durumunda, iş sözleşmesinin iptali mümkündür. Türk Borçlar Kanununun 39. maddesi uyarınca, yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır. Aşırı yararlanma halinde de, zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her halde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir. (TBK m.28/2)

İptal nedenlerinin iş sözleşmesinin feshi açısından da haklı sebep teşkil ettiği hallerde, iptale ilişkin değil feshe ilişkin hükümler uygulama alanı bulur.


Kural olarak, sözleşmenin iptali halinde, sözleşme baştan beri geçersiz hale gelir. Ancak iş sözleşmesinin kesin geçersizlikte olduğu gibi, iptali halinde de iş sözleşmesi, iş ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir iş sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur. (TBK m.394/3)

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.