• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Vekalet Sözleşmesi

Vekalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Kanununun 502 vd. maddelerinde düzenlenen vekâlet sözleşmesi, vekâlet veren ile vekil arasında akdedilen, vekilin vekâlet verenin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelik işgörmeyi üstlendiği bir sözleşmedir. Borçlar Kanunu m.502’ye göre; “Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. 

Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır.

Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır.”  denilmek suretiyle ifade edilmektedir.


Vekalet sözleşmesi, kural olarak şekle bağlı değildir. Hatta şekle bağlı bir hukuki işlemin yapılması için verilen vekaletin de şekle tabi olmasına gerek yoktur. Ancak aşağıdaki hallerde vekalet sözleşmesi şekle tabidir:

-Taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının geçirilmesine ilişkin vekalet sözleşmeleri TST m.13’e göre vekil vasıtasıyla yapılan tescil taleplerinde vekilin bu talebi yapmaya yetkili olduğunu içerir ve Noterlik Kanunu’na göre düzenlenmiş vekaletname istenir. Noterlik Kanunu m.89’a göre tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnamelerin düzenleme suretiyle yapılması şarttır.

-Borçlar Kanunu m.520/3’e göre “taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.”

-Borçlar Kanunu m.515’te kredi mektubunun ve Borçlar Kanunu m.516’da kredi emrinin yazılı şekilde yapılması şarttır.


Vekalet Sözleşmesinin Zorunlu Unsurları

1-Vekilin vekalet verene karşı iş görme borcu altına girmesi

2-İş görmenin kanunla düzenlenmiş başka bir iş görme sözleşmesi çeşidinin konusunu oluşturmaması

3-İşin başkasının menfaatine ve iradesine uygun olarak yapılması

4-İş görmede zaman kaydına bağlı olunmaması

5-Vekilin iş görmeden başarılı bir sonuç elde edilememesi tehlikesini taşımaması

6-Tarafların anlaşması


Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı

Borçlar Kanunu m.504’e göre; “Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir.

Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar.

Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz.” şeklinde açıklanmaktadır. Görüldüğü üzere, Borçlar Kanunu, genel vekalet ve kapsamının belirlenmesi ile özel vekalet verilmesini gerektiren durumları düzenlemiştir.


Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.