+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Ticari İşletmenin Devri Nasıl Olur? Tarafların Alacaklılara Karşı Sorumluluğu Nasıldır?

Ticari İşletmenin Devri Nasıl Olur?
Tarafların Alacaklılara Karşı Sorumluluğu Nasıldır?

TTK’nın 11. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; bir ticari işletme unsurlarının ayrı ayrı devredilmesine gerek olmaksızın duran malvarlığı, işletme değeri, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet hakları ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurları ile bir bütün halinde devredilir. Bu bahsedilen unsurlar işletmenin aktifidir.
Ticari işletmenin devrinde aktiflerle birlikte işletmenin borçları ve yükümlülükleri olan pasifleri de devire tabidir.
Alacaklılara karşı sorumluluk: Ticari işletmenin devri, alacaklılarına ve iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ancak devrin ticaret siciline tescil ve ilanı ile hüküm ifade eder. Bu, tarafların iradelerine bırakılmaksızın kanun tarafından yapılan düzenlemenin bir sonucudur. Bundan dolayı tarafların borçtan sorumlu olunmayacağına dair yaptığı sözleşmeler veya sadece belirli borçlardan sorumlu olunacağına ilişkin yaptığı sözleşmeler sadece iç ilişkide geçerli olur, alacaklılara karşı ileri sürülemez.

Ticari İşletmenin Devri Nasıl Olur? Tarafların Alacaklılara Karşı Sorumluluğu Nasıldır?


Devredenin devrettiği işletme dışında bir ticari işletmesi yoksa tacirlik sıfatını kaybeder fakat bu durum onun sorumluluktan kurtulması sonucunu doğurmaz. Doğabilecek sakıncaları bertaraf etmek için devredenin de iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsil sorumluluğu esası benimsenmiştir bu sorumluluk; devrin tescil ve ilanından sonra doğan borçları kapsamamakla birlikte geçmişe yönelik iki yıllık borçları kapsar. Bu sürenin başlangıcı, muaccel borçlar için devrin tescil ve ilanı veya alacaklıya ihbar tarihi, müeccel borçlar için ise borcun muaccel olduğu tarihtir.
Devralan ise işletme devrinin tescil ve ilanına kadar doğan borç ve yükümlerden de sorumludur.

Ticari işletmenin rehni nasıl kurulur? Tarafları kimler olabilir?
Ticari işletmenin rehininde taraflar; “rehin veren” ticari işletme sahibi gerçek veya tüzel kişi; “rehin alan” ise tüzel kişiliği olan ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi kurumları, kredili satış yapan gerçek veya tüzel kişi kurumlar ve kooperatiflerdir.
Ticari işletme rehininin kurulabilmesi için rehin sözleşmesi yapılması gerekir. Bu sözleşme, ticari işletmenin kayıtlı olduğu sicil çevresindeki noterliklerce düzenlenir. Daha sonra tarafların yazılı talebi üzerine ticari işletmenin kayıtlı olduğu ticaret siciline tescil edilir. Rehin hakkı yapılan bu tescil ile doğar.
Üçüncü kişilerin korunması amacıyla tapu kütüğüne, sinai haklar siciline ve diğer ilgili sicillere de tescil ettirilebilir.

Ticari İşletmenin Devri Nasıl Olur? Tarafların Alacaklılara Karşı Sorumluluğu Nasıldır?

Mevzuat değişikliğinden önce ticari işletmenin rehininde rehine konu olan malvarlığının rehin alana teslimi gerekmekte idi bundan dolayı ticari işletmenin bir bütün halinde rehnedilmesi söz konusu olamamaktaydı fakat Ticari İşletme Rehni Kanununda yapılan düzenleme ile bu konudaki eksiklik giderildi. Bu düzenlemeye göre; Ticari İşletme Rehni, ticari işletmeye ait menkullerin Ticaret Sicili ‘ne yapılan tescil ile alacaklıya teslim edilmeksizin rehnedilebilmesidir. Böylece borçlanan işletme sahibi menkul mallarını teslim etmeksizin rehin ederek ticari faaliyetine devam etmek olanağına kavuşmuş olur.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.