+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Hakaret Suçu Ve Cezası (TCK 125, 126,127,128,129,130,131)

Hakaret Suçu ve Cezası (TCK 125, 126,127,128,129,130,131)

Hakaret suçu T.C.K’nın 125 ile 129. maddeleri arasında, şerefe karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Hakaret suçu halk arasında küfür etme, sövme, kaba söz söyleme şeklinde bilinmektedir.

TANIMI:

Hakaret suçunun tanımı T.C.K 125 ‘de düzenlenmiştir.

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi demek suretiyle hakaret sayılan durumlar tanımlanmıştır.

 Bu madde hükmüne göre,

Bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek somut bir fiil veya olgu isnat edilmeli. Örneğin A kişisi B kişisine sen eşini aldatıyorsun, gayrimeşru çocuğun var derse, burada A kişisi B kişisinin şeref ve saygınlığını rencide edebilecek somut bir fiil isnat ederek hakaret suçunu işlemiş olur.

Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırma şeklinde gerçekleşen bir eylem de hakaret suçunu oluşturur. Halk arasında en çok karşılaştığımız hakaret türüdür. Genellikle sinkaflı konuşma şeklinde gerçekleşen bir eylem türüdür.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Hakaret Suçu Ve Cezası

HAKARET SUÇUNDA CEZAYI ARTTIRAN SEBEPLER:

T.C.K 125/3: Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

T.C.K’nın 125/3; Mağdurun kamu görevlisi olması ve dini inançlarından dolayı hakaret fiiline maruz kalması, hakaret suçunun cezasını arttıran sebep olarak gösterilmiştir. Bu durumun varlığı halinde hakaret suçunu işleyen kişiye verilecek ceza 1 yıldan az olamaz hükmü yer almaktadır.

Hakaret Suçu Ve Cezası

T.C.K 125/4; Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır hükmü de cezanın arttırılmasını gerektirecek bir sebeptir. Alenen de kasıt hakaret fiilinin herkes tarafından duyulabilecek, görülebilecek bir ortamda işlenmesidir. Örneğin  kalabalık bir ortamda , mağdurun herkes tarafından tanındığı bir ortamda hakaret fiiline maruz kalması, hakaret edene verilecek cezada arttırıma sebep olmaktadır.

T.C.K’nın 125/5; Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır, denilmektedir. Bu suçun işlenmesi sonucunda faile tek bir ceza verilecektir.

GIYAPTA HAKARET:

T.C.K. 125/1 son cümlede gıyapta hakaret suçu düzenlenmiştir. Buna göre gıyapta hakaret suçu için, mağdurun olmadığı,   en az 3 kişinin olduğu bir ortamda mağdura hakaret etme yönünde gerçekleşen bir suçtur. Bu  durumda da suç işleyen kişi, mağdura doğrudan hakaret ediyormuş gibi cezalandırılmaktadır.

Hakaret Suçu Ve Cezası

HAKARET SUÇUNDA ÖZEL DURUMLAR

T.C.K’nın 126. Maddesi uyarınca, fail hakaret suçunu işlerken mağdurun ismini belirtmemiş ya da isnat edilen olguyu üstü kapalı geçiştirmiş bile olsa, anlatımlardan mağdur  ve hakaret olgusu açıkça anlaşılıyorsa, bu durumda hem isim belirtmiş hem de hakaret etmiş sayılır.

T.C.K’nın 127. Maddesi uyarınca failin isnat ettiği ve suç oluşturan fiil ispat edilirse, bu durumda faile hakaret suçundan dolayı ceza verilmez. Örneğin fail mağdurun hırsızlık suçunu işlediğini isnat etmiş ve bunun sonucunda şahsın hırsızlık suçunu işlediği yönünde kesinleşmiş mahkeme kararı olursa bu durumda isnat eden kişiye hakaret suçundan ceza verilmez.

Madde 128- (1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.

Hakaret Suçu Ve Cezası

HAKSIZ FİİLE KARŞI HAKARET & KARŞILIKLI HAKARET

T.C.K’nın 129. Maddesi uyarınca hakaret suçunu işleyen kişi, bu eylemini karşı tarafın haksız bir fiiline karşı işlemişse, bu durumda kişinin cezasında 1/3 oranında indirime gidilebileceği gibi, hakim ceza vermekten de vazgeçebilir. Örneğin , aracına bilerek zarar veren kişiye karşı hakaret eden failin cezasında indirim olabileceği gibi, hakim faile ceza vermekten de vazgeçebilir.

Kasten yaralama failine karşı hakaret suçunu işleyen kişiye ceza verilmez denilerek burada hakime seçimlik hak tanınmamıştır.

Karşılıklı Hakaret: Taraflar birbirine karşılıklı olarak hakaret etmişse bu durumda hakim olayın özelliğine göre taraflardan birine ya da her ikisine cezada indirim yapabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçebilir.

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET:

T.C.K’nın 130. Maddesinde düzenlenen bu suçta ölen kişinin hatırasına yönelik hakaret etme durumu söz konusudur. Bu suçun şartları ile gıyapta hakaretin şartları aynıdır. Yani bu suçun işlenmesi için de, hakaret edilen ortamda en az üç kişinin bulunması gerekmektedir. Bu suç alenen işlenirse cezada artırım sebebidir.  İkinci fıkraya göre bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişide, kişinin hatırasına hakaret suçundan ceza alabilmektedir.

 

Hakaret Suçu Ve Cezası

 

ŞİKAYET, UZLAŞMA:

Hakaret suçunun temel şekli şikayete tabidir. Ancak kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir.

Hakaret suçu şikayete tabi olduğundan dolayı CMK’253’e göre uzlaşma kapsamında kalan suçlardandır. Ancak kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu, uzlaşma kapsamında değildir.

HAKARET SUÇUNUN YARGILAMA SÜRECİ:

Hakaret  suçu sonucunda hakim, suçun işlendiğine kanaat getirirse T.C.K’nın 125-131. maddeleri uyarınca suç işleyen kişiye ceza vermekte, şartları varsa suç işleyenin cezasında indirim yapabileceği gibi artırım da yapabilmekte ya da hiç ceza vermemektedir.  Hakim sonuç cezanın durumuna göre suç işleyen kişinin cezasını erteleyebilir, adli para cezasına çevirebilir ya da mahkumiyet kararı da verebilir.

Hakaret Suçu Ve Cezası

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.