• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Zimmet Suçu

Zimmet Suçu

Zimmet suçu, bir kamu görevlisinin görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi, yani o mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunmasıyla işlenmektedir.

Zimmet suçunda fail kamu görevlisi olduğu için, işlenen suç kamuda devlete olan güvenini sarsacak boyuttadır. O nedenle bu suçun işlenmesine engel olunabilmesi adına zimmet suçu yüz kızartıcı suçlar kategorisinde yer almaktadır. Zimmet suçunun işlenebilmesi için suçun işlendiği sırada failin kamu görevlisi sıfatını taşıması yeterlidir. Ayrıca, taşınır ve taşınmaz ayrımı olmaksızın her türlü eşya ve malların kamu görevlisine devredilmesi veya kamu görevlisinin mal üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunması hali gerekmektedir.


Zimmet suçunun işlenebilmesi için söz konusu eşyalar-malların resmen kamu görevlisine teslim edilmesine gerek yoktur. Dolayısıyla bir maldan resmen sorumlu olmayanlar da zimmete geçirilen mala görevleri nedeniyle zilyet olmaları koşuluyla bu suçu işleyebilmektedirler.

Zimmet suçu üç tür mal üzerinde işlenebilmektedir:

-Görev nedeniyle elde bulundurulan mal ve eşya,

-Görev nedeniyle korumakla yükümlü bulunulan mal ve eşya,

-Görev nedeniyle gözetilmekle yükümlü olunan mal ve eşya.

Kamu görevlisi sıfatına haiz kişilere görevi nedeniyle değil de duyulan kişisel güven sonucu devredilen mal ve eşya üzerinde zimmet suçu işlenmesi mümkün değildir. Çünkü bu noktada kamu idaresine duyulan görev değil, kamu görevlisinin kişiliğine duyulan güven ihlal edilmiş olmaktadır.


Şu nokta önem arz etmektedir ki; zimmet suçunun işlenebilmesi için  malın sahibinin kim olduğu önemli değildir. Mal veya eşya devlete ait olabileceği gibi özel kişilere de ait olabilmektedir. Ayrıca, zimmet suçuyla kamu görevlilerinin doğruluğu ve dürüstlüğüne ilişkin devlete ait menfaatler ile kamu idaresinin malvarlığına ilişkin menfaatler korunduğundan zimmet suçunun oluşabilmesi için mal veya eşyanın değerinin çok yüksek olması gerekmez. İnsan emeği, mal ya da eşya nitelinde olmadığı için, bir kimsenin emeğinden haksız olarak yararlanılması zimmet suçunu oluşturmamaktadır. Emeğin haksız olarak kullanması durumunda, koşulları varsa güveni kötüye kullanma suçu oluşabilmektedir.


Özetle zimmete geçirme hali; kamu görevlisinin kendi koruma ve gözetimindeki mal veya eşya üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunmasını ifade etmektedir.  Bu tasarruflar, suç konusu şeyin mal edinilmesi, amacı dışında kullanılması, tüketilmesi biçiminde olabileceği gibi, bir başkasına satılması veya verilmesi şeklinde de gerçekleştirilebilmektedir.

Zimmet suçunun işlenmesinden dolayı yapılacak olan soruşturma ve kovuşturma neticesinde hükmolunabilecek cezalar Türk Ceza Kanunu’nun 247. Maddesine göre;

-“Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

-Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

-Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.olarak düzenlenmiştir.


Suçu işlediği şüphesiyle soruşturma başlatılması için kamu görevlisinin çalıştığı kurumdan izin alınmasına gerek yoktur. Cumhuriyet Savcısı bu suçların işlendiğini öğrendiğinde, failler hakkında doğrudan soruşturmaya başlamaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.