• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Hacizde Usul Kuralları

Hacizde Usul Kuralları

Haciz, belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için bu yolda istemde bulunan alacaklı lehine, alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki, borçluya ait mal ve haklara, icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır. Haciz, HUKUKEN EL KOYMADIR. Bu nedenle haczin geçerliliği için kural olarak borçlunun mal varlığına fiilen el konulması gerekmez.

Haciz İsteminin Koşulları:

1-Takibin Kesinleşmesi: Kesin haciz isteyebilmek için temel koşul, takibin kesinleşmiş olmasıdır.

2-İstem: Takibin kesinleşmesinden sonra icra dairesi kendiliğinden haciz uygulamaz, ödeme emrinde alacaklı olarak görünen kişi veya onun cüz’i ve külli haleflerinin talebi gerekmektedir.

3-Giderlerin Ödenmesi: Alacaklı bu istemiyle birlikte haciz için gerekli giderleri ödemelidir. (İİK m.59)

4-Süre: Alacaklı ödeme emrinin tebliğinden itibaren BİR YIL içerisinde haciz isteyebilir. Alacaklı ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde haciz istemez veya haciz talebini geri aldıktan sonra bir yıllık süre içinde yenilemezse, takip dosyası işlemden kaldırılır. (İİK m.78/4)

Haciz istemini, icra dairesi yerine getirir. Haciz için yetkili icra dairesi, “takibin yapıldığı yer” icra dairesidir. Ancak haczedilecek mallar, takibin yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yerden başka bir yerde ise yetkili icra dairesi, malların bulunduğu yerin icra dairesine bu konuda yazı yazar ve mallar o yer icra dairesince haczedilir.

İcra müdürü, haczedilecek malı görüp inceler ve malın haczedilip haczedilemeyeceğine karar verir, haczi kabil malları haczeder, haczedeceği malların kıymetini takdir eder.

Haciz Tutanağı: Haciz sırasında icra dairesi personeli tarafından düzenlenen tutanaktır. Haciz tutanağı hacizli şeyler hakkından ispat aracı olduğu için ancak bu şeyler hakkında haciz hükümleri uygulanır. Hukuken haciz; haciz tutanağının tam olarak tutulması ile gerçekleşmiş olur.

Haczin Konusu

Haczin konusunu, borçlunun haczi kabil taşınır ve taşınmaz malları, üçüncü kişilerdeki alacakları ve diğer parasal malvarlığı değerleri oluşturur. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta; borçlunun tüm mal varlığı değil, yalnızca kıymet takdirine göre, borcu karşılamaya yeten malları haczedilir. Bu nedenle icra müdürünün borcu aşan miktarda yaptığı hacizler şikayet konusu yapılabilir.

Haciz yapılırken değinilmesi gereken diğer husus belirli bir sıraya uyulması  gerektiğidir. Bu kurala “Hacizde Tertip Kuralı” denir. Hacizde tertip kuralı, icra müdürünün, haczin gerçekleştirilmesi sırasında uyacağı sırayı belirlemeye yönelik bir işlevi yerine getirir. Bu kural ölçülülük ilkesinin takip hukuku bağlamında somut ve özel bir uygulanma biçimini oluşturur.

Hacizde tertip kuralına göre;

Çekişmesiz malların önceliği vardır: Öncelikle çekişmesiz malların haczedilmesi gerekmektedir. Çekişmesiz mallar içinde ise ilk önce taşınır mallar haczedilmelidir. Borçlunun çekişmesiz taşınır malları alacağı karşılamaya yetmezse, çekişmesiz taşınmazları haczedilmelidir.

Üçüncü kişiler tarafından üzerinde istihkak iddia edilen çekişmeli mallarla ihtiyaten haczedilen malların haczi en sona bırakılır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.