• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Hacze Katılma (Hacze İştirak)

Hacze Katılma (Hacze İştirak)

Hacze iştirak (katılma); borçlusuna ait bir malı önce haczettiren alacaklının bu haczine, aynı borçlunun diğer alacaklılarının dahil olmasıdır. Hacze katılma, borçlunun haczedilen mallarının, takip yapan tüm alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetmediği durumlarda söz konusu olan bir cebri icra kurumudur. Borçluya karşı takip yapılmış ve borçlunun haczedilen malları alacağı karşılıyorsa bu durumda hacze katılma kuralları uygulanmaz.


Hacze Katılma (İştirak) Türleri:

1-Adi Katılma:

Önceden bir takip yaparak başka bir alacaklının koydurduğu hacze katılmadır. (İİK m.100)

Hacze adi katılma belli koşullara bağlanmıştır. Bu koşulların oluşmaması durumunda, daha sonra haciz koyduranın, ilk hacze katılması mümkün olmaz. Ancak ilk hacizden artan paradan alacağını alabilir. Adi katılmanın koşulları şunlardır:

a-İlk hacze katılmak isteyen alacaklının, borçluya karşı icra takibi yapmış olması ve bu takibin kesinleşerek kendisine haciz isteme yetkisinin gelmiş olması gerekir.

b-Hacze katılmak isteyen alacaklının, haciz isteme tarihini daha sonra gerçekleşmiş olsa bile alacağının ilk haciz koyduran alacaklının alacağına göre önceliğinin olması gerekir. Burada haciz kararının verildiği tarih değil, uygulandığı tarih önemlidir.

c-Öncelik koşulunun İcra ve İflas Kanunu’nda sınırlı olarak sayılan belgelerden biri (aciz belgesi, ilam, resmi senet veya tarih ve imzası onaylı senet, resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne uygun verdikleri makbuz veya belgeler) ile ispat edilmiş olması gerekir. Burada belirtilen belgeler dışında bir belgeye sahip olan alacaklının ilk hacze katılması mümkün değildir. Örneğin hacze katılmak isteyen alacaklının alacağı bir adi senede bağlı değilse borçlu bu senet altındaki imzasını ikrar etmiş olsa bile bu alacaklının ilk hacze katılma imkanı  

d-Hacze katılmak isteyen alacaklı, ancak ilk haciz üzerine satılan malın bedeli icra veznesine girinceye kadar bu talepte bulunabilir; bu tarihten sonra hacze katılma mümkün değildir.


2-İmtiyazlı Katılma:

Takip yapmadan başka bir alacaklının koydurduğu hacze katılmadır. (İİK m.101)

İmtiyazlı katılmanın koşulları şunlardır:

a-Hacze imtiyazlı olarak katılabilmek için kanunda sayılan kişilerden olmak gereklidir. Bu kimseler dışında birinin, hacze imtiyazlı katılması söz konusu olamaz. Buna göre; borçlunun eşi, çocukları, borçlunun veli, vasi veya kayyımı olduğu kişiler, ölünceye kadar bakma alacaklısı, nafaka verilmesine ilişkin ilama dayanan nafaka alacaklısı konulan hacze iştirak edebilir.

b-Hacze katılmak isteyen alacaklı, ancak ilk haciz üzerine satılan malın bedeli icra veznesine girinceye kadar bu talepte bulunabilir; bu tarihten sonra hacze katılma mümkün değildir.


3-Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre; üçüncü kişiler tarafından haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce, o mal üzerine kamu alacağı için haciz konulması durumunda, kamu alacağı hacze katılır ve satış bedeli garameten paylaştırılır. (AATUHK m.21/1) Üçüncü kişiler tarafından haczolunan malın paraya çevrilmemiş olması ve kamu alacağından dolayı da aynı mala haciz konulmuş olması kamu alacaklarının aynı derecede hacze katılabilmesi için aranan koşullardır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.