• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Haciz ve Türleri

Haciz ve Türleri

Haciz, belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için bu yolda istemde bulunan alacaklı lehine, alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki, borçluya ait mal ve haklara, icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır. Haciz, HUKUKEN EL KOYMADIR. Bu nedenle haczin geçerliliği için kural olarak borçlunun mal varlığına fiilen el konulması gerekmez.


Haciz talebinde bulunabilmek için alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibin kesinleşmesi gerekmektedir. Takibin kesinleşmesi ise ödeme/icra emrindeki sürenin geçmesi ile veya borçlu ödeme/icra emrine itiraz etmişse itirazın kaldırılması ile mümkündür.

İcra ve İflas Kanunu’nun 78/2. Maddesine göre; “Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer.” denilmektedir. Yani ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde haciz talep edilmelidir. 1 yıllık süre hak düşürücüdür.


Haciz Türleri

-Kesin Haciz:

Ödeme veya icra emrinin kesinleşip alacaklıya haciz isteme yetkisinin gelmesi halinde alacaklının talebi üzerine konulması ve alacaklıya hacizli malın satışını isteme yetkisi veren hacizdir.

-Geçici Haciz:

Kesin haciz dışında, imzaya itiraz ve itirazın geçici kaldırılması aşamasında söz konusu olan ve kesin hacze dönüşmedikçe satış hakkı vermeyen hacizdir.

-İlave Haciz:

Hacze iştirak nedeniyle hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep halinde yapılan ek hacizdir. Haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce ve alacaklının talebi üzerine yapılması, kesin haciz olması ve bu sebeple de alacaklıya satış isteme yetkisini vermesi ilave haczin özelliğidir.

-İhtiyati Haciz:

Alacaklının para alacağının zamanında ödenmesini garanti altına almak için, mahkeme kararıyla borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. 10 gün içinde ihtiyati haciz kararının yerine getirilmesi istenmelidir.

İhtiyati haciz, kesin hacze dönüştürülmeden alacaklıya satışı isteme yetkisini vermez. Bu haczin, kesin hacze dönüşmesi için takibe girişildikten sonra borçlunun itiraz etmemesi veya itirazının hâkim tarafından reddedilmesi gerekir.


İhtiyati haciz kararı alınıp, 10 gün içinde uygulatıldıktan ve sonrasında 7 gün içinde takip talebinde bulunulduktan sonra borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlunun, itiraz yolunu seçmesi durumunda itirazı üzerine takip durur. Alacaklı, borçlunun itirazı üzerine iki yola başvurabilir; bunlar itirazın kaldırılması (borçlunun itirazından itibaren 6 ay içerisinde) ve itirazın iptali davasıdır. (borçlunun itirazından itibaren 1 yıl içerisinde) Ancak alacaklı ihtiyati haczi korumak istiyorsa 7 gün içinde itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması davası açmak durumundadır. 7 günlük sürede iki dava türünden birini kullanmaması durumunda ihtiyati haciz kendiliğinden ortadan kalkar. Bu davaların olumlu sonuçlanması halinde ise ihtiyati haciz, kesin hacze dönüşür ve borçlunun mallarının satışı istenebilir.


-Tamamlama Haczi:

Haczedilen malların paraya çevrilmesi üzerine hacizli malların satış bedelinin takip konusu alacağı karşılamadığının görülmesi halinde; icra müdürlüğünün, alacaklının talebine gerek kalmaksızın yeni kesin hacizler yaparak haczi tamamlamasıdır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.